”Не хо­чу пла­ти­ти за під­трим­ку мі­фі­чно­го ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка”

Gazeta po-ukrainsky - - ЄВРОНОМЕРИ - Лі­лія ДВОРЕЦЬКА

”За­ду­мав­ся про вла­сний транс­порт че­рез пер­спе­кти­ву на­ро­дже­н­ня тре­тьої ди­ти­ни, — пи­ше у ”Фейс­бу­ку” вла­сник авто на ли­тов­ських но­ме­рах 33-рі­чний Ми­ко­ла МАКЛУХА.

— Ку­пи­ти в кре­дит на осінь-зи­му 2016-го мо­жна бу­ло зі став­кою 22% рі­чних і пер­шим мі­ні­маль­ним вне­ском у 20% від вар­то­сті авто, — про­дов­жує. — Те, що нам під­хо­ди­ло — на три ди­ти­ни і двох до­ро­слих — ко­шту­ва­ло що­най­мен­ше 450 тис. грн. От­же, 90 тис. грн — пер­ший вне­сок, і да­лі ви­пла­та 17 тис. грн на мі­сяць. Пе­ре­пла­ти­ли б 80% вар­то­сті ав­то­мо­бі­ля. У су­сі­дній Ли­тві кре­дит за та­ки­ми ж умо­ва­ми обі­йде­ться вче­тве­ро де­шев­ше.

На­ша вла­да — пре­зи­дент, уряд, пар­ла­мент — по­зба­ви­ла ме­не мо­жли­во­сті отри­ма­ти до­сту­пний кре­дит. Як? Ко­ру­пці­єю на дер­жав­них під­при­єм­ствах, по­пу­лі­змом, від­мо­вою від впро­ва­дже­н­ня ме­ди­чної, пен­сій­ної та ін­ших ре­форм, схе­ма­ми, не­ро­зум­ною бю­дже­тною по­лі­ти­кою. Це все впли­ває на від­со­тко­ву став­ку — бан­ки за­кла­да­ють у неї свої ри­зи­ки.

Бю­джет був до $4 тис. На свої гро­ші я міг со­бі до­зво­ли­ти на рин­ку 8-рі­чний ”Ла­нос”. Ме­ні під­ка­за­ли тре­тій шлях — ”ли­то­вець”. Ку­пи­ли ”Ау­ді A6” 2002 ро­ку за $3,5 тис. Ана­ло­гі­чна на укра­їн­ських но­ме­рах ко­штує не мен­ше $7,5 тис.

Ми по­ча­ли по­до­ро­жу­ва­ти Укра­ї­ною. За лі­тній від­по­чи­нок ви­тра­ти­ли на бен­зин, про­жи­ва­н­ня, хар­чу­ва­н­ня, від­ві­ду­ва­н­ня пам’яток, су­ве­ні­ри, сма­ко­ли­ки 25,5 тис. грн. Крім то­го, з мо­мен­ту при­дба­н­ня авто на паль­не, те­хоб­слу­го­ву­ва­н­ня, мий­ку пі­шло ще близь­ко 35 тис. грн. Тоб­то на ча­сти­ну зеко­ном­ле­них гро­шей я ку­пив ку­пу то­ва­рів і по­слуг у рі­зних ре­гіо­нах кра­ї­ни. За­мість то­го, щоб спла­ти­ти дер­жа­ві ко­смі­чні ми­та та по­да­тки — на під­трим­ку мі­фі­чно­го ві­тчи­зня­но­го ав­то­ви­ро­бни­ка”.

”Укра­їн­ське ви­ро­бни­цтво має бу­ти не про­сто зби­ра­н­ням іно­зем­них авто, а зі зна­чною кіль­кі­стю на­ших ком­пле­кту­ю­чих. Чо­му на­віть дер­жав­ні ві­дом­ства не ко­ри­сту­ю­ться ві­тчи­зня­ни­ми ав­то­мо­бі­ля­ми? Бо їх не­має, — вва­жає по­лі­то­лог Пе­тро ОЛЕЩУК, 33 ро­ки.

— Вже вве­зе­ні авто тре­ба легалізувати і зни­зи­ти вар­тість роз­ми­тне­н­ня. Але в Укра­ї­ні дум­ка Та­рі­е­ла Ва­са­дзе (пре­зи­дент ВАТ ”Укра­їн­ська ав­то­мо­біль­на кор­по­ра­ція”. — ГПУ) ва­жли­ві­ша за гро­мад­ську і ло­гі­ку еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку. Де­пу­та­тів час ви­ки­ну­ти на смі­тник. І ро­би­ти так, по­ки во­ни не пе­ре­йдуть від об­слу­го­ву­ва­н­ня ”со­лі­дних дядь” до вра­ху­ва­н­ня ін­те­ре­сів тих, хто їх де­ле­гу­вав до пар­ла­мен­ту”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.