Оформ­лю­ють авто на під­став­ні ком­па­нії в Ли­тві та Поль­щі

Gazeta po-ukrainsky - - ЄВРОНОМЕРИ -

Існує шість спосо­бів ко­ри­сту­ва­н­ня в Укра­ї­ні не­ро­зми­тне­ним ав­то­мо­бі­лем. Най­по­пу­ляр­ні­ші – два. — Пер­ший — ма­ши­ну вво­зять ні­би­то для тран­зи­ту. Схе­ма по­ши­ре­на се­ред жи­те­лів при­кор­дон­них із Поль­щею обла­стей. Ку­пу­ють там авто за до­ру­че­н­ням і пе­ре­ти­на­ють кор­дон ко­жні 5–10 днів, — ка­же тор­го­вець ав­то­мо­бі­ля­ми Єв­ген Ма­слов, 41 рік. — Але біль­шість ма­шин вво­зять за дру­гою схе­мою. Че­рез спе­ці­аль­ні фір­ми оформ­лю­ють їх на під­став­ні ком­па­нії в Ли­тві чи Поль­щі. Во­ни ви­да­ють до­ру­че­н­ня на ко­ри­сту­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лем укра­їн­цю. А їхні пред­став­ни­ки ма­ють пе­ре­тну­ти на ньо­му укра­їн­ський кор­дон — ні­би­то для сво­го ко­ри­сту­ва­н­ня у нас. По­тім да­ють клю­чі укра­їн­цю. Че­рез рік цю про­це­ду­ру тре­ба по­вто­ри­ти. Вве­зе­н­ня ма­ши­ни ”для тран­зи­ту” ко­штує менш як 1 тис. грн. Дру­гий сце­на­рій — 12–20 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.