За п’ять ро­ків кон­сьєрж­ка на­ра­ху­ва­ла ві­сім са­мо­губств

ПО­ЯВУ ПРИВИДІВ У КИ­Є­ВІ ВПЕРШЕ ЗАФІКСУВАЛИ 1902 РО­КУ

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ - Яна РОМАНЮК

— По­друж­жя ку­пи­ло квар­ти­ру на Пе­чер­ську за 200 ти­сяч до­ла­рів, а жи­ти в ній не мо­жуть. Уно­чі ні­би хтось хо­дить по при­мі­щен­ню. Вклю­ча­ють сві­тло — ні­ко­го. А під­ло­га скри­пить. Ви­кли­ка­ли свя­ще­ни­ків і екс­тра­сен­сів, але при­вид ні­ку­ди не йде, — роз­по­від­ає ки­я­нин 51-рі­чний Ми­ро­слав ОЛІЙ­НИК. Він біо­енер­ге­тик. Вив­чає гео­па­то­ген­ні зо­ни у сто­ли­ці.

— По­яву привидів у Ки­є­ві вперше зафіксували 1902 ро­ку. У бу­дин­ку, роз­та­шо­ва­но­му на мі­сці ни­ні­шньо­го Го­лов­по­штам­ту. По під­ло­зі со­ва­ли­ся ме­блі, лі­та­ли по­ду­шки та про­сти­ра­дла. Але сер­йо­зно до цьо­го не ста­ви­ли­ся, бо в ра­дян­ські ча­си ба­га­тьом сві­ти­ла пси­хлі­кар­ня пі­сля істо­рій про по­той­біч­чя, — ка­же Ми­ро­слав.

— Одним із пре­сти­жних ра­йо­нів міста вва­жа­ють Пе­черськ. Там за­бу­дов­ни­ки ту­лять жи­тло на ко­жно­му віль­но­му ме­трі. Не зва­жа­ють на гео­ло­гі­чні й енер­ге­ти­чні осо­бли­во­сті. На­при­клад, в одно­му з елі­тних ком­пле­ксів не­дав­но за­ги­ну­ли ма­ти з ди­ти­ною. Убив­цю не зна­йшли. Ро­ди­чі квар­ти­ру про­да­ли. Та ”за­стря­лі ду­ші” до­сі не мо­жуть зна­йти спо­кій. Під­няв ін­фор­ма­цію з ар­хі­вів. Ви­я­ви­ло­ся, бу­ди­нок сто­їть на ко­ли­шньо­му цвин­та­рі. То­му до­бра тут не бу­де ні­ко­ли. Кон­сьєрж­ка роз­по­ві­ла, що два ро­ки то­му бі­ля до­му ва­лю­тни­ка за­рі­за­ли. То­рік за­стре­ли­ли та­кси­ста. За п’ять ро­ків на­ра­ху­ва­ла ві­сім са­мо­губств.

Ге­о­па­то­ген­на ано­маль­на зо­на роз­та­шо­ва­на в Го­ло­сі­їв­сько­му лі­сі.

— Тут де­ре­ва по­кру­че­ні, ма­ють по чо­ти­ри стов­бу­ра. Во­ни при­ва­блю­ють при­хиль­ни­ків чор­ної ма­гії. У лі­сі ви­яв­ля­ють ба­га­то жертв убивств. На цьо­му мі­сці в XVII сто­літ­ті бу­ло кла­до­ви­ще для са­мо­губ­ців. У 1990-х бан­ди хо­ва­ли тру­пи. До­сі ди­ге­ри (до­слі­дни­ки під­зем­них ко­му­ні­ка­цій. — ГПУ) на­тра­пля­ють на по­ки­ну­ті одяг і взу­т­тя. Схо­жа енер­ге­ти­ка в Ба­би­но­му Яру, де у 1941– 1943 ро­ках роз­стрі­ля­ли май­же 100 ти­сяч лю­дей.

Пи­сьмен­ни­ця 41-рі­чна Ла­да ЛУЗІНА во­дить екс­кур­сії мі­сти­чни­ми мі­сця­ми Ки­є­ва. Вар­тість — від 113 грн. Пер­ша у її спи­ску — Во­ло­ди­мир­ська гір­ка.

— Нав­ряд чи пе­ре­хо­жі в пар­ку усві­дом­лю­ють, що це мі­сце, де зби­ра­ю­ться відьми та чор­ти, — ка­же Ла­да Лузіна. — Дру­га на­зва го­ри — Чор­то­ве го­ре чи Чор­то­во бе­ре­ми­ще. Ко­ли ски­да­ли Пе­ру­на, що сто­яв на цій го­рі, чорт так кри­чав з від­чаю, що йо­го кри­ки бу­ло чу­тно ще 100 ро­ків пі­сля цьо­го. На дру­го­му мі­сці — Змі­ї­на зем­ля — те­ри­то­рія від Ще­ко­ви­ці до Ки­ри­лів­ської цер­кви. Там є гли­бо­кі пе­че­ри, що ве­дуть у пе­кло, ка­за­ли. Ко­лись тут був ве­ли­кий цвин­тар. Йо­го зне­сли, по­бу­ду­ва­ли жи­тло­вий ма­сив. Не­по­да­лік роз­та­шо­ва­на пси­хлі­кар­ня.

До трій­ки най­мі­сти­чні­ших місць на­ле­жить Зе­ле­ний те­атр (те­атр про­сто не­ба в Ки­є­ві, по­бу­до­ва­ний 1949-го на схи­лах Дні­пра. 2011–2014-го в ком­пле­ксі пра­цю­вав лі­тній ні­чний клуб. — ГПУ). У 1990-х з’яви­ли­ся роз­по­віді, що там є про­ва­ли в ча­сі, вхо­ди в ін­ші сві­ти. На кар­тах до­ре­во­лю­цій­но­го міста це мі­сце по­зна­че­не як про­ва­л­ля. Є істо­рії про лю­дей, які там гу­ля­ли й не по­вер­ну­ли­ся. Там жи­ве го­спо­дар Ки­є­ва, ка­жуть.

— Чо­ло­вік, ко­ли був під­лі­тком, гу­ляв із дру­зя­ми в Зе­ле­но­му те­а­трі. Во­ни зі­бра­ли­ся прой­ти ту­не­лем під те­а­тром, узя­ли лі­хта­рик із но­ви­ми ба­та­рей­ка­ми. Спу­сти­ли­ся, зро­би­ли кіль­ка кро­ків і лі­хта­рик ви­мкнув­ся. Да­лі йти не ри­зи­кну­ли.

Пи­сьмен­ни­ця про­во­дить екс­кур­сії і на Бай­ко­во­му кла­до­ви­щі.

— Це — одне з мир­них мі­ських кла­до­вищ. На ньо­му ком­фор­тно гу­ля­ти. Хо­ча є за­пи­си оче­вид­ців, які ба­чи­ли там привидів. У Ки­є­ві май­же всі цвин­та­рі з’яв­ля­ли­ся або че­рез чу­му, або на них хо­ро­ни­ли роз­стрі­ля­них. Хо­ча, на­при­клад, Асколь­до­ва мо­ги­ла ко­лись бу­ла ба­га­то­яру­сним цвин­та­рем для най­ба­га­тших ки­ян. Кла­до­ви­ще зне­сли, але мо­ги­ли не пе­ре­не­сли.

Бу­ди­нок сто­їть на ко­ли­шньо­му цвин­та­рі. То­му до­бра тут не бу­де ні­ко­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.