Пар­ла­мент і уряд тре­ба пе­ре­се­ли­ти

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

У Ки­є­ві є п’ять ли­сих гір — Зам­ко­ва, Хо­ро­ви­ця, на Ви­ду­би­чах, в Го­ло­сі­є­во та Во­ло­ди­мир­ська гір­ка, пе­ре­ра­хо­вує біо­енер­ге­тик Ми­ро­слав Олій­ник. — Се­ред во­ро­жок і відьм най­по­пу­ляр­ні­ша — на Ви­ду­би­чах, — го­во­рить Олій­ник. — Відьми до схо­ду сон­ця йдуть ту­ди ча­клу­ва­ти. А вран­ці у не­ді­лю бі­жать до цер­кви й ці­лу­ють во­ро­та. На Зам­ко­вій у ХІV сто­літ­ті їх спа­лю­ва­ли. Бу­ду­ва­ти­ся там не на­ва­жу­ва­ли­ся. Те­пер на це не зва­жа­ють. Нав­ко­ло го­ри ви­ріс елі­тний мі­кро­ра­йон — Во­здви­жен­ка. А про­да­ти всі квар­ти­ри не мо­жуть. Де­хто скар­жи­ться, чує в бу­дин­ках ви­т­тя, зі­тха­н­ня, сто­гін і плач. У дер­жа­ві по­ряд­ку не­має, бо Вер­хов­на Ра­да й Ка­бмін сто­ять над про­ва­л­лям. З Адмі­ні­стра­ці­єю пре­зи­ден­та во­ни з’єд­на­ні ла­бі­рин­том під­зем­них хо­дів. Пар­ла­мент і уряд тре­ба пе­ре­се­ли­ти. Му­дрих рі­шень у тих сті­нах прийня­то не бу­де. Це мі­сце спо­ку­си й без­пе­рерв­ної вій­ни за вла­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.