”Мед­се­стра пе­ред тем, как де­лать укол, 100 грамм на­вер­ну­ла”

У ДОНЕЦЬКУ ВІД­КРИ­ЛИ 151 АЛКОМАРКЕТ

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС - На­та­лія СТОЛЯРЧУК, Бо­г­дан БАРАБАНОВ

— У нас во дво­ре было три ма­га­зи­на, а те­перь 12. Из них шесть — ал­ко­мар­ке­ты. Че­тыре ра­бо­та­ют кру­гло­су­то­чно, — роз­по­від­ає 63-рі­чна Ка­те­ри­на Ана­то­лі­їв­на.

Жи­ве у цен­трі До­не­цька. Прі­зви­ща не на­зи­ває.

— Актив­но від­кри­ва­ти ал­ко­мар­ке­ти по­ча­ли то­рік, — про­дов­жує. — Якось за­йшла, то там про­да­ють по­над 50 ви­дів го­ріл- ки. З жу­рав­ли­ною, пер­цем і на­віть зі сма­ком ка­пу­сти. Взя­ла та­ку спро­бу­ва­ти, бо ж ці­ка­во. Не­сма­чна, як бра­га. Із чо­гось, що мі­стить ка­пу­сту. Го­ріл­ка є вся­ка —і з Укра­ї­ни, і з Ро­сії. Хо­чеш якусь осо­бли­ву, при­ве­зуть під за- мов­ле­н­ня. Су­сід­ка з Жи­то­мир­щи­ни, то про­си­ла там­те­шню. За ти­ждень уже ма­ла. Ка­жуть, ал­ко­мар­ке­ти кри­шує За­хар­чен­ко. То­му бу­дья­кий ал­ко­голь по си­лі. Хоч з Аме­ри­ки, хоч з Ізра­ї­лю. Аби пла­ти­ли. Літр го­ріл­ки тут ко­штує 120 ру­блів — май­же 65 гри­вень.

Най­по­пу­ляр­ні­ші в Донецьку ма­га­зи­ни — ”Што­пор”, ”По­ля­на”, ”911”. Де­я­кі при­ва­блю­ють по­ку­пців ре­кла­мою: ”Алкомаркет Бу­ха­рез. При­чи­на мно­гих ув­ле­ка­тель­ных при­клю­че­ний”. За­раз він опе­ча­та­ний. То­рік тут мо­жна бу­ло ку­пи­ти оптом го­ріл­ку, пи­во та во­ду.

— У ма­га­зи­ни хо­дять пе­ре­ва­жно вій­сько­ві, — ка­же Ка­те­ри­на Ана­то­лі­їв­на. — Мої ві­кна якраз нав­про­ти та­ко­го ал­ко­мар­ке­та. Ко­ли в мі­сті ко­мен­дант­ська го­ди­на, ву­ли­ця­ми хо­ди­ти не мо­жна. Але ті ма­га­зи­ни пра­цю­ють. Ба­чу, як во­ни з дів­ка­ми тут вла­што­ву­ють ор­гії. Ча­сто до ран­ку гу­па­ють. Раз по­на­пи­ва­ли­ся, ста­ли на спір стрі­ля­ти по ві­кнах. Лю­ди на­пи­са­ли звер­не­н­ня. То вран­ці один із ма­га­зи­нів за­кри­ли. То­вар ку­дись ви­ве­зли. За ти­ждень по­вер­нув­ся під ін­шою на­звою. В ма­га­зи­ни ”911” за­хо­диш, як в апте­ку, а там — го­ріл­ка.

— Все пьют и до ра­бо­ты, и по­сле, и да­же во вре­мя. В про­шлом ме­ся­це по­па­ла в боль­ни­цу. Так мед­се­стра пе­ред тем, как де­лать укол, 100 грамм на­вер­ну­ла, — ка­же до­неч­чан­ка Га­ли­на Чу­ма­чен­ко, 34 ро­ки. — А про­дав­щи­ця в на­шо­му хлі­бно­му весь час під при­ла­вок хо­ва­ла­ся. Ду­ма­ла, щось там шу­кає, до­ки не при­йшла на­при­кін­ці дня. Во­на вже на но­гах не сто­я­ла.

Ко­жен дру­гий, хто жи­ве на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, на­дмір­но вжи­ває ал­ко­голь. Та­кі ви­снов­ки зро­би­ли в до­слі­джен­ні ООН. За остан­ній рік ли­ше в оку­по­ва­но­му Донецьку з’явив­ся 151 алкомаркет.

— Та­ня, у те­бя нет че­ку­шки? — ка­же су­сід­ці 55-рі­чна Лю­бов. Во­на — в до­ма­шньо­му ха­ла­ті, з роз­па­тла­ним во­лос­сям. — Я від­дам, ме­ні тре­ба по­хме­ли­ти­ся.

— На, но чтоб от­да­ла то­чно та­кую. Мне ну­жно са­мой — де­лать мазь для те­ла.

Жін­ка зни­кає на кіль­ка днів. При­но­сить го­ріл­ку на­зад. За день зни­кає на де­кіль­ка ти­жнів. Не­має і донь­ки Ва­лен­ти­ни. Та пра­цю­ва­ла до вій­ни про­дав­цем. Звіль­ни­ли, бо кра­ла на ро­бо­ті. Но­вий го­спо­дар ма­га­зи­ну не став тер­пі­ти не­до­ста­чі. На ви­гляд їй 35, не­за­мі­жня. Чо­ло­вік пі­шов до ін­шої одра­зу пі­сля на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни. Су­сі­ди плі­тку­ють про Ва­лен­ти­ну, що вкра­ла гро­ші в ін­шої су­сід­ки Лю­дми­ли. Ра­зом ви­пи­ва­ли. Ви­кли­ка­ли ”по­лі­цію ДНР”. Ті по­пе­ре­ди­ли — якщо сми­кне їх ще раз, по­збав­лять опі­кун­ства над ону­кою Оль­гою. Лю­дми­лі на ви­гляд — 60, не­до­гля­ну­та. — 14-ле­тнюю Олю она взя­ла под опе­ку, еще ко­гда ей было че­тыре, — ка­же одна з су­сі­док. — Ма­ти ку­дись зни­кла. Дів­чин­ка за­кін­чує дев’ятий клас, мріє ста­ти мед­се­строю. Ба­ба не за­йма­є­ться нею. Їздить по пен­сію та ди­тя­чі в Україну. Отри­мує до­по­мо­гу і в ДНР. Май­же по­ло­ви­ну ви­тра­чає на го­ріл­ку. Кіль­ка ра­зів бу­ла за­мі­жня. Її не лю­блять, бо на­під­пи­тку сва­ри­ться. Раз су­сід­ці під­па­ли­ла две­рі. По­вер­хом ниж­че над Лю­дми­лою жи­ве Лє­ра. Їй десь 35. Ди­ви­ться за чо­ло­ві­ком-ін­ва­лі­дом. Донь­ка вчи­ться у шко­лі. Іно­ді з ком­па­ні­єю жі­нок п’ють го­ріл­ку. Але ні­ко­ли не сва­ри­ться з су­сі­да­ми.

— Лу­чше бы ре­бен­ку дыню при­не­сла, чем тра­ви­ться па­ле­ной вод­кой за 90 ру­блей. Вот Ма­ша пьет, но хоть ре­бен­ку все по­ку­па­ет, — ка­же 70-рі­чна Та­ма­ра Ва­си­лів­на. — Їй — 37. Має 12-рі­чну донь­ку. Пра­цю­ва­ла ра­ні­ше про­дав­цем. Зу­стрі­ча­ла­ся з бо­йо­ви­ка­ми ДНР. Во­ни до­бре за­ро­бля­ють, то­му жін­ки охо­че з ни­ми ве­ду­ться. Ко­ли в неї но­ве ко­ха­н­ня — ки­дає пи­ти.

Та­ня, у те­бя нет че­ку­шки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.