Ле­ся Єме­лья­нен­ко у вла­сно­му до­мі за­стре­ли­ла не­зна­йом­ця

ЛЕ­СЯ ЄМЕ­ЛЬЯ­НЕН­КО У ВЛА­СНО­МУ ДО­МІ ЗА­СТРЕ­ЛИ­ЛА НЕ­ЗНА­ЙОМ­ЦЯ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

— Же­на услыша­ла, как открылась вхо­дная дверь. Вы­гля­ну­ла и уви­де­ла не­зна­ком­ца. Сра­зу на­бра­ла ме­ня. Ска­за­ла, в дом во­шел здо­ро­вый му­жик — стра­шный, чер­ный, не­бри­тый. Ра­здел­ся до­го­ла, тре­бу­ет выпить. От ви­на и ко­нья­ка отка­зал­ся. Вызва­ли по­ли­цию. Я ле­тел до­мой из Харь­ко­ва со ско­ро­стью 160 ки­ло­ме­тров в час. 35 ки­ло­ме­тров про­е­хал за 18 ми­нут, — ка­же 50-рі­чний Ігор БОБРОВ із се­ла Ар­тю­хів­ка Змі­їв­сько­го ра­йо­ну на Хар­ків­щи­ні.

31 сер­пня близь­ко 21:00 йо­го дру­жи­на 41-рі­чна Ле­ся Єме­лья­нен­ко за­стре­ли­ла не­зна­йом­ця, який вдер­ся до їхньо­го бу­дин­ку.

— У нас за­бор — ме­трів два у ви­со­ту. Не знаю, як він про­брав­ся у двір. Се­ло ти­хе. На­віть две­рі на ніч рід­ко хто за­ми­кає. 16 ро­ків тут жи­ве­мо, але та­кий ви­па­док — пер­ший, — про­дов­жує Ігор Бобров. — Си­ни — 2,5 та 5 ро­ків — спа­ли у сво­їй кім­на­ті. Дру­жи­на всти­гла за­чи­ни­ти між­кім­на­тні две­рі на за­мок. Весь час ми за­ли­ша­ли­ся на зв’яз­ку. Ска­зав їй взя­ти із сей­фа пом­по­ву ру­шни­цю. Во­на за­ре­є­стро­ва­на на ме­не. По­я­снив, як зня­ти із за­по­бі­жни­ка. Ле­ся ска­за­ла то­му чо­ло­ві­ку, щоб ішов геть. Іна­кше стрі­ля­ти­ме. А він по­чав кри­ча­ти, що має на­ган і за­стре­лить її. По­чав ла­ма­ти две­рі, тро­щи­ти ме­блі в кім­на­ті. Я у слу­хав­ку чув кри­ки і гур­кіт.

Чо­ло­вік схо­пив пля­шку на ку­хні й но­жа. Ки­нув­ся на дру­жи­ну: ”Су­ка, я те­бя сей­час убью”. Во­на ви­стре­ли­ла. Пер­ші два па­тро­ни в ру­шни­ці гу­мо­ві, на­сту­пні п’ять — трав­ма­ти­чні. Да­лі — кар­теч. Ви­стрі­ля­ла май­же всю обо­йму. На шо­стий раз по­па­ла йому в го­ло­ву. Він упав.

Ле­ся Єме­лья­нен­ко ви­кли­ка­ла ”швид­ку”. Ме­ди­ки кон­ста­ту­ва­ли смерть.

— Ді­ти пла­ка­ли й кри­ча­ли у кім­на­ті. Дру­жи­на бу­ла в шо­ці. А по­лі­ція — гру­па швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня — при­їха­ла за го­ди­ну, — ка­же Ігор Бобров.

За­ги­блий — 41-рі­чний Ма­ксим, мі­сце­вий. Одно­сель­ці ка­жуть, ча­сто ви­пи­вав.

— Ні­ко­ли ра­ні­ше йо­го не ба­чив. Не знаю, де він жив, — го­во­рить Ігор Бобров.

— Со дво­ра Ма­кси­ма ча­сто было слышно кри­ки и ма­тю­ки. Го­во­рят, же­на от не­го отка­за­лась. По­то­му что

Гру­па швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня при­їха­ла за го­ди­ну

пил мно­го. ”Бе­ло­чка” (бі­ла га­ря­чка. — ГПУ) на­па­да­ла, — роз­по­від­ає жи­тель се­ла, не на­зи­ва­є­ться.

По­лі­ція роз­слі­дує смерть чо­ло­ві­ка як ”пе­ре­ви­ще­н­ня меж са­мо­обо­ро­ни”. Зви­ну­ва­чень жін­ці по­ки що не ви­су­ва­ли. Во­на вдо­ма, при­ймає ан­ти­де­пре­сан­ти.

— Чо­ло­вік був п’яний. Мав пси­хі­чні роз­ла­ди. Ймо­вір­но, бу­ди­нок ро­ди­ни обрав ви­пад­ко­во, — ка­же Те­тя­на Про­у­то­ро­ва з ра­йон­но­го управ­лі­н­ня по­лі­ції.

Ле­ся Єме­лья­нен­ко із се­ла Ар­тю­хів­ка Змі­їв­сько­го ра­йо­ну на Хар­ків­щи­ні ско­ри­ста­ла­ся пом­по­вою ру­шни­цею чо­ло­ві­ка, ко­ли до бу­дин­ку за­ліз не­зна­йо­мець. Удо­ма бу­ла з дво­ма ді­тьми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.