У ко­ли­шньо­му ма­є­тку Яну­ко­ви­ча зні­ма­ють кі­но

У КО­ЛИ­ШНЬО­МУ МА­Є­ТКУ ЯНУ­КО­ВИ­ЧА ЗНІ­МА­ЮТЬ КІ­НО

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­ле­рія РАДЗІЄВСЬКА

На те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го пар­ку Ме­жи­гір’я, у ко­ли­шньо­му ма­є­тку Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча, роз­по­ча­ли зйом­ки істо­ри­чної дра­ми ”Кру­ти 1918. За­хист”.

Фільм при­свя­че­ний 100-річ­чю бою під за­лі­зни­чною стан­ці­єю Кру­ти на Чер­ні­гів­щи­ні. У сі­чні 1918-го тут май­же 400 ки­їв­ських сту­ден­тів і кур­сан­тів про­ти­сто­я­ли вде­ся­те­ро чи­сель­ні­шо­му вій­ську біль­шо­ви­цької Ро­сії. Укра­їн­ці за­зна­ли по­раз­ки, але за­три­ма­ли на­ступ во­ро­га. Це да­ло змо­гу де­ле­га­ції Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки укла­сти мир­ний до­го­вір із Ні­меч­чи­ною й Ав­стро­Угор­щи­ною. В обмін на хар­чі ці кра­ї­ни звіль­ни­ли Укра­ї­ну від біль­шо­ви­ків.

— Істо­ри­ки весь час по­вер­та­ли­ся до цих по­дій. Те­ма жер­тов­но­сті укра­їн­ців у бо­роть­бі з оку­пан­том як ні­ко­ли акту­аль­на, — ка­же ав­тор сце­на­рію кар­ти­ни 43-рі­чний Ко­стян­тин Ко­но­ва­лов.

— Нас хо­ті­ли кон­суль­ту­ва­ти ба­га­то на­у­ков­ців. Але во­ни не бу­ли під Кру­та­ми. Бра­ли до ува­ги ли­ше ма­те­рі­а­ли, на­пи­са­ні уча­сни­ка­ми бою. Сце­на­рій ба­зу­є­ться на ме­му­а­рах Авер­кія Гон­ча­рен­ка. Він був ко­ман­ди­ром ку­ре­ня пер­шої юна­цької вій­сько­вої шко­ли іме­ні Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го. Про­фе­сій­ний вій­сько­вий. Брав участь у Пер­шій сві­то­вій, у 1940-х — стар­ши­на ди­ві­зії ”Га­ли­чи­на”. По­мер 1987 ро­ку у США. Прав- нук Авер­кія Гон­ча­рен­ка роз­по­від­ає істо­рію пра­ді­да, за сю­же­том. У Ме­жи­гір’ї філь­му­ють епі­зо­ди мир­но­го жи­т­тя. — ”Кру­ти 1918. За­хист” за дра­ма­ти­змом на­га­ду­ва­ти­муть го­го­лів­сько­го ”Та­ра­са Буль­бу”, — про­дов­жує Ко­стян­тин Ко­но­ва­лов. — Є ба­тько, ге­не­рал кон­тр­ро­звід­ки, і в ньо­го два си­ни. Один зра­джує Ба­тьків­щи­ну, а дру­гий — ні. Укра­їн­ці, як і 100 ро­ків то­му, так і за­раз, під час вій­ни з Ро­сі­єю, опи­ни­ли­ся на роз­до­ріж­жі. На чию сто­ро­ну пе­ре­йти?

Се­ред істо­ри­чних осіб на екра­ні мо­жна бу­де по­ба­чи­ти пер­шо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни — істо­ри­ка Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го, го­лов­но­го ота­ма­на військ УНР Си­мо­на Пе­тлю­ру. Остан­ньо­го зі­грає онук Бо­г­да­на Сту­пки. — Пе­ре­гля­даю до­ку­мен­таль­ні філь­ми про сво­го ге­роя. Щоб ба­чи­ти, як він по­во­див­ся, яка в ньо­го бу­ла хо­да, ру­хи, — роз­по­від­ає актор Дми­тро Сту­пка, 31 рік. — Ме­ні на­кла­да­ти­муть грим — си­лі­ко­но­ві по­ві­ки, і ро­би­ти­муть під­стар­ку­ва­тим. Пе­тлю­рі 1918-го бу­ло 38 ро­ків. Від­пу­скаю во­лос­ся, ро­би­ти­муть уклад­ку з про­ді­лом, — Дми­тро по­ка­зує на сво­є­му те­ле­фо­ні фо­то Пе­тлю­ри. — Він був по­ту­жною во­льо­вою лю­ди­ною. Ме­ні зда­є­ться, що в нас та­ких не­має.

Ви­ко­на­ви­ця го­лов­ної ро­лі 24-рі­чна На­дія Ко­вер­ська ка­же, ба­га­то в чо­му по­ді­бна на свою ге­ро­ї­ню Со­фію. Грає дів­чи­ну з укра­їн­ської ін­те­лі­ген­тної ро­ди­ни. Її ко­ха­ний ви­ру­шає на бій під Кру­та­ми.

— Як­би жи­ла 100 ро­ків то­му, я теж сто­я­ла б на Со­фій­ській пло­щі й під­три­му­ва­ла свою кра­ї­ну. Ана­ло­гій із су­ча­сні­стю в філь­мі є ба­га­то. Бу­де пи­та­н­ня — що зро­бив кон­кре­тно ти, щоб Укра­ї­на роз­цві­та­ла. Чи не бе­реш ти ха­ба­рів, чи не втік ти для кра­що­го жи­т­тя за кор­дон.

Ре­жи­се­ром філь­му ”Кру­ти 1918. За­хист” став 43-рі­чний Оле­ксій Ша­па­рев. Бю­джет стрі­чки $2 млн — май­же 52 млн грн.

За­раз не­має та­ких, як Пе­тлю­ра

Актор Юрій Ко­ва­лен­ко в істо­ри­чній дра­мі ”Кру­ти 1918. За­хист” грає фран­цузь­ко­го мар­ша­ла Фер­ди­нан­да Фо­ша, який вів пе­ре­го­во­ри з уря­дом Укра­їн­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки. Про­по­ну­вав укра­їн­цям про­дов­жу­ва­ти во­ю­ва­ти за­мість цар­ської Ро­сії з Ні­меч­чи­ною і...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.