Ро­сія і США під­три­ма­ли вве­де­н­ня ”бла­ки­тних шо­ло­мів” на Дон­бас

РО­СІЯ І США ПІД­ТРИ­МА­ЛИ ВВЕ­ДЕ­Н­НЯ ”БЛА­КИ­ТНИХ ШО­ЛО­МІВ” НА ДОН­БАС

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Сер­гій ДЕМЧУК

11 ве­ре­сня пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін під­три­мав про­по­зи­цію кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Анґе­ли Мер­кель що­до ми­ро­твор­ців ООН на всій те­ри­то­рії Дон­ба­су. Ра­ні­ше на­по­ля­гав на їхній при­су­тно­сті ли­ше на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня.

5 ве­ре­сня РФ на­пра­ви­ла про­ект ре­зо­лю­ції про роз­мі­ще­н­ня ”бла­ки­тних шо­ло­мів” до Ра­ди без­пе­ки Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій. У крем­лів­сько­му про­е­кті йде­ться про пів­рі­чний тер­мін пе­ре­бу­ва­н­ня мі­сії на Дон­ба­сі.

Укра­ї­на сво­го про­е­кту ре­зо­лю­ції ще не по­да­ва­ла.

— Ми озна­йо­ми­ли Ра­ду Без­пе­ки ООН і всіх пар­тне­рів із на­шою по­зи­ці­єю. Офі­цій­ний про­ект по­да­мо пі­сля то­го, як у де­та­лях обго­во­ри­мо йо­го з усі­ма дру­зя­ми й пар­тне­ра­ми, — ка­же мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни 49-рі­чний Пав­ло Клім­кін 13 ве­ре­сня. — Ро­сія з усім озбро­є­н­ням і на­йман­ця­ми по­вин­на ви­йти з Дон­ба­су. Зай­ти має між­на­ро­дний ком­по­нент. Щоб роз­по­чав­ся пе­ре­хі­дний пе­рі­од і щоб Дон­бас на 100 від­со­тків по­вер­нув­ся в укра­їн­ський пра­во­вий про­стір.

14 ве­ре­сня США під­три­ма­ли вве­де­н­ня ми­ро­твор­ців на Дон­бас.

— Це рі­ше­н­ня зда­тне по­спри­я­ти від­нов­лен­ню су­ве­ре­ні­те­ту й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, — го­во­рить ре­чник Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту Хе­зер На­у­ерт, 47 ро­ків. — Та­кі си­ли по­вин­ні ма­ти ши­ро­кий ман­дат для га­ран­ту­ва­н­ня ми­ру й без­пе­ки на всій оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Вклю­чно до кор­до­ну з Ро­сі­єю.

— Про­ти Укра­ї­ни за­пу­сти­ли но­вий ”мир­ний план”, — роз­по­від­ає по­лі­то- лог 40-рі­чний Ми­хай­ло БАСАРАБ. — Від­ступ Пу­ті­на від прин­ци­по­вої умо­ви го­во­рить, ком­про­міс Ра­дбе­зу ООН що­до де­та­лей мі­сії ціл­ком імо­вір­ний. На іні­ці­а­ти­ву Крем­ля швид­ко від­гу­кну­ли­ся США, Ні­меч­чи­на, Фран­ція.

Хо­ча два ро­ки цю ідею Пе­тра По­ро­шен­ка спри­йма­ли без ен­ту­зі­а­зму. А за­раз у Ні­меч­чи­ні на­віть за­го­во­ри­ли, що по­ча­ток ці­єї дис­ку­сії дає під­ста­ви обмір­ко­ву- ва­ти зня­т­тя сан­кцій із Крем­ля. Зго­дом ка­за­ти­муть, са­ме Пу­тін при­ніс мир на Дон­бас — від­так із Ро­сі­єю тре­ба від­нов­лю­ва­ти та роз­ши­рю­ва­ти еко­но­мі­чну спів­пра­цю.

То­ді Укра­ї­ну мо­жуть зму­шу­ва­ти до пов­но­го ви­ко­на­н­ня на­шої ча­сти­ни Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Хо­ча ідея ми­ро­твор­чої мі­сії ожи­ла са­ме че­рез їх пов­ний про­вал.

— Ми­ро­твор­ці ООН — це, в то­му чи­слі, й ро­сій­ські пред­став­ни­ки. Схо­жа си- ту­а­ція бу­ла в Че­чен­ській ре­спу­блі­ці під час пер­шої вій­ни, — ка­же ро­сій­ський по­лі­то­лог Ко­стян­тин Бо­ро­вий, 69 ро­ків. — То­ді Мо­сква ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла спо­сте­рі­га­чів для зби­ра­н­ня ін­фор­ма­ції про роз­та­шу­ва­н­ня сил. У Че­чні, прав­да, бу­ла мі­сія не ООН, а ОБСЄ. Але ідея та ж — за­мо­ро­зи­ти си­ту­а­цію. Пе­ре­тво­ри­ти її в те, що від­бу­ва­є­ться в Аб­ха­зії, Пів­ден­ній Осе­тії, При­дні­стров’ї. Це не шлях ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми оку­па­ції, а спо­сіб за­крі­пи­ти її ре­зуль­та­ти.

Ка­за­ти­муть, Пу­тін при­ніс мир на Дон­бас

Мо­сква зби­ра­є­ться за­мі­ни­ти ва­таж­ків дон­ба­ських бо­йо­ви­ків. Це мо­же ста­ти­ся во­се­ни 2018 ро­ку під ви­гля­дом ви­бо­рів, пи­шуть ”Но­во­сти Дон­бас­са”.

ДНР за­мість Оле­ксан­дра За­хар­чен­ка мо­же очо­ли­ти ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат від Пар­тії ре­гіо­нів Оле­ксандр Боб­ков, а ЛНР — лі­дер укра­їн­ської пар­тії ”Со­юз лі­вих сил” Ва­силь Вол­га за­мість Іго­ря Пло­тни­цько­го.

Кіль­ка ти­жнів то­му на оку­по­ва­ний Дон­бас при­їздив по­мі­чник пре­зи­ден­та РФ Вла­ди­слав Сур­ков. Ні­би­то на­ка­зав го­ту­ва­ти­ся до по­вер­не­н­ня ре­гіо­ну в Укра­ї­ну.

Ка­ме­ра спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ на До­не­цькій філь­тру­валь­ній стан­ції про­пра­цю­ва­ла один день. Її зни­щи­ли під час об­стрі­лу. Дру­гу вда­ло­ся від­ре­мон­ту­ва­ти, 9 сер­пня 2017 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.