Мо­сков­ський па­трі­ар­хат по­ши­рює цін­но­сті ”рус­ско­го ми­ра”

ХРИ­СТИ­ЯН­СЬКУ ЕТИ­КУ ВИ­КЛА­ДА­ТИ­МУТЬ У 39 ШКО­ЛАХ ГОР­ЛІВ­КИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр ЛЕТЕНКО

У шко­лах оку­по­ва­ної Гор­лів­ки ви­кла­да­ти­муть хри­сти­ян­ську ети­ку. Вчи­те­лів го­ту­ва­ти­муть пред­став­ни­ки Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту (УПЦ МП).

— Ми­тро­по­лит Гор­лів­ський і Слов’ян­ський УПЦ МП Ми­тро­фан (Ні­кі­тін) бла­го­сло­вив про­ве­де­н­ня під­кон­троль­ним йому ду­хо­вен­ством кур­сів під­го­тов­ки вчи­те­лів, — ка­же ко­ор­ди­на­тор гру­пи ”Ін­фор­ма­цій­ний опір”, 45-рі­чний Дми­тро Тим­чук. — Цьо­го ро­ку пре­дмет ви­кла­да­ти­муть у 39 шко­лах Гор­лів­ки. У су­про­від­ній за­пи­сці вка­за­но, що так УПЦ МП по­ши­рює цін­но­сті ”рус­ско­го ми­ра” се­ред мо­ло­ді.

У трав­ні 2015-го лі­дер бо­йо­ви­ків 41-рі­чний Оле­ксандр За­хар­чен­ко за­явив про офі­цій­не ви­зна­н­ня чо­ти­рьох кон­фе­сій: пра­во­слав­них Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, ри­мо-ка­то­ли­ків, му­суль­ман та іу­де­їв. Ре­шту від­не­сли до ”се­ктан­тів”.

То­рік у сі­чні бі­ля гре­ко-ка­то­ли­цько­го хра­му По­кро­ви Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці в Куй­би­шев­сько­му ра­йо­ні До­не­цька про­йшла акція про­те­сту про­ти ”се­ктант­ських ор­га­ні­за­цій”. Участь узя­ли пів­ти­ся­чі осіб. Біль­шість під­ве­зли ав­то­бу­са­ми. Бу­ло чи­ма­ло шко­ля­рів.

— Уча­сни­кам ви­да­ли пла­ка­ти, — зга­дує Ігор Яців, ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­ції УГКЦ. — ”Нет се­ктам в ДНР”, ”Гре­ко-ка­то­ли­че­ская цер­ко­вь — посо­бник ан­ти­ре­спу­бли­кан­ской де­яль­но­сти”, ”Пре­кра­ти­те пре­сле­до­ва­ние пра­во­слав­ных хри­сти­ан!”, ”Ска­жем ”нет” ве­ре, бла­го­слов­ля­ю­щей вой­ну на Дон­бас­се”, ”ДНР — тер­ри­то­рия без сект”. Се­ред зви­ну­ва­чень бу­ли ”фи­нан­си­ро­ва­ние от ЦРУ”, ”обра­бо­тка мо­ло­де­жи”, ”шпи­о­наж”.

Гре­ко-ка­то­ли­цькі свя­ще­ни­ки 2014-го отри­ма­ли від бо­йо­ви­ків роз­по­ря­дже­н­ня по­ки­ну­ти те­ри­то­рію. Однак ба­га­то хто за­ли­шив­ся з па­ра­фі­я­на­ми. Сім’ї ева­ку­ю­ва­ли. Їм по­гро­жу­ва­ли, але без актив­них дій. Не­що­дав­но з Ро­сії пі­шла хви­ля злі­сних пу­блі­ка­цій про УГКЦ. Цер­ква в До­не­цьку й ін­ших мі­стах зно­ву ста­ла об’єктом на­па­дів. Це все — одна опе­ра­ція про­ти на­шої цер­кви, — вва­жає свя­ще­ник.

— Ми до­ку­мен­ту­є­мо по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни на Дон­ба­сі з са­мо­го по­ча­тку кон­флі­кту, — ка­же пра­во­за­хи­сни­ця Сві­тла­на За­чко із ”Цен­тру гро­ма-

Бо­йо­ви­ки за­а­ре­шту­ва­ли 14 свя­ще­ни­ків. Їх до­пи­ту­ва­ли, би­ли, зну­ща­ли­ся

дян­ських сво­бод”. — Їх ба­га­то. Однак ре­лі­гій­них пе­ре­слі­ду­вань не по­мі­ча­ли, до­ки са­мі не по­го­во­ри­ли з жер­тва­ми. 14 трав­ня з ор­га­ні­за­ці­єю ”Мі­жна­ро­дне пар­тнер­ство з прав лю­ди­ни” під­го­ту­ва­ли про це до­по­відь для іно­зем­них ди­пло­ма­тів. Ста­ло гір­ше, ко­ли Ра­да цер­ков Укра­ї­ни прийня­ла звер­не­н­ня про під­трим­ку її те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. Це ви­кли­ка­ло у бо­йо­ви­ків агре­сію.

Укра­їн­ці — ду­же то­ле­ран­тні. Ре­лі­гій­них кон­флі­ктів на Дон­ба­сі пра­кти­чно не ви­ни­ка­ло. Ві­ру­ю­чи­ми вва­жа­ють се­бе 67 від­со­тків. Ще 14 не ви­зна­чи­ли­ся з кон­фе­сі­єю. Най­чи­слен­ні­ша цер­ква на До­неч­чи­ні — УПЦ МП. Має 762 ор­га­ні­за­ції. Про­те­стант­ських цер­ков — 601. Са­ме їх най­біль­ше ути­ска­ють.

Про­від­ни­ки ”рус­ско­го ми­ра” ма­со­во гра­бу­ва­ли хра­ми рі­зних кон­фе­сій. За­хо­плю­ва­ли бу­дів­лі, пе­ре­слі­ду­ва­ли свя­ще­ни­ків. Осо­бли­во актив­ні — ко­за­ки ”Все­ве­ли­ко­го вій­ська Дон­сько­го” і ”Ро­сій­ської пра­во­слав­ної ар­мії” 46-рі­чно­го Іго­ря Гір­кі­на. У Слов’ян­ську ті ви­кра­ли і вби­ли чо­ти­рьох чле­нів єван­гель­ської Цер­кви Пре­о­бра­же­н­ня.

У трав­ні 2014-го в До­не­цьку 60 рі­зних ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій об’єд­на­ли­ся у мо­ли­тов­но­му ма­ра­фо­ні. У цен­трі мі­ста вста­но­ви­ли на­мет, де ці­ло­до­бо­во мо­ли­ли­ся про мир і єд­ність в Украї- ні. Не при­єд­на­ла­ся ли­ше УПЦ МП. Бо­йо­ви­ки ро­зір­ва­ли на­мет, зір­ва­ли пра­по­ри. На пе­ре­го­во­ри з ни­ми пі­шов про­те­стант­ський па­стор Сер­гій Ко­сяк. Йо­го по­би­ли й на­пів­жи­во­го ви­ки­ну­ли на ву­ли­цю. За­а­ре­шту­ва­ли 14 свя­ще­ни­ків — ор­га­ні­за­то­рів акції. Їх до­пи­ту­ва­ли, би­ли, зну­ща­ли­ся. Па­сто­ра Оле­ксан­дра Хом­чен­ка ви­ве­зли в су­сі­дню Ма­кі­їв­ку. Отцю Ти­хо­ну з УГКЦ не да­ли при­йма­ти лі­ки. Має ді­а­бет. По­ді­бних при­кла­дів — чи­ма­ло.

Біль­шість отців му­си­ли по­ки­ну­ти оку­по­ва­ну те­ри­то­рію. Ре­шта про­по­від­у­ють і слу­жать та­єм­но, у квар­ти­рах, — ка­жуть пра­во­за­хи­сни­ки. — Від­то­ді по­лі­ти­ка ро­сій­ських став­ле­ни­ків що­до ві­ру­ю­чих не змі­ни­ла­ся.

— Бо­йо­ви­ки про­во­дять зі свя­ще­ни­ка­ми бе­сі­ди і за­кли­ка­ють до ло­яль­но­сті. Дня­ми ”ко­мі­тет із пи­тань ре­лі­гій­них об’єд­нань на­ро­дної ра­ди ДНР” обго­во­рю­вав ”роз­роб­ку дер­жав­ної екс­пер­ти­зи при ре­є­стра­ції ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій у ДНР”. Так ти­снуть на про­те­стан­тів, — ка­же Дми­тро Тим­чук. — Во­дно­час адмі­ні­стра­ції оку­пан­тів у Гор­лів­ці да­ли вка­зів­ку всі­ля­ко спри­я­ти мі­сце­вій єпар­хії УПЦ МП в отри­ман­ні зе­мель­них ді­ля­нок і бу­ді­вель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.