237 ко­зи­них ферм від­кри­ло­ся в Укра­ї­ні за п’ять ро­ків

ЗА П’ЯТЬ РО­КІВ В УКРА­Ї­НІ ВІД­КРИ­ЛО­СЯ 237 КО­ЗИ­НИХ ФЕРМ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬКА

— Ми з дру­жи­ною — ре­кла­мі­сти. Ви­рі­ши­ли пра­цю­ва­ти на се­бе. Май­же одно­ча­сно ді­йшли ви­снов­ку, що хо­че­мо ко­зи­ну фер­му, — роз­по­від­ає 53-рі­чний Сер­гій ОРЛОВСЬКИЙ із се­ла По­кров­ка Но­во­ар­хан­гель­сько­го ра­йо­ну на Кі­ро­во­град­щи­ні.

— Отри­ма­ла на всіх чле­нів сім’ї паї, ви­йшло 16 ге­кта­рів. Важ­ко бу­ло ку­пи­ти ста­до. Спер­шу шу­ка­ли в Укра­ї­ні. Роз­по­ві­ли, що ко­лись на Пол­тав­щи­ні за­йма­ли­ся по­ді­бним бі­зне­сом. При­ї­ха­ли, а там якийсь ал­каш смі­є­ться з нас. Ка­же, не одно­го так роз­вів. На­зби­ра­ли по всій кра­ї­ні де­ся­ток кіз. По­тім нам за­те­ле­фо­ну­ва­ли з Бі­ло­ру­сі, за­про­по­ну­ва­ли ку­пи­ти 105 тва­рин. Ми по­го­ди­ли­ся. Спо­ча­тку отри­ма­ли до­звіл на вве­зе­н­ня кіз, по­тім по­ча­ли зво­ди­ти при­мі­ще­н­ня для них.

За по­ро­ди­сту ко­зу до­ве­де­ться від­да­ти від одні­єї до трьох ти­сяч гривень

Ко­ли по­чи­на­ли бі­знес, ні­чо­го не зна­ли про роз­ве­де­н­ня кіз. Вчи­ли­ся са­мі — ме­то­дом спроб і по­ми­лок. Ба­га­то чи­та­ли в ін­тер­не­ті, їзди­ли по фер­мах за кор­до­ном. Спер­шу про­да­ва­ли тіль­ки мо­ло­ко. Зго­дом на­вчи­ли­ся ро­би­ти сир. Пер­ші пар­тії бу­ли не­вда­лі. По­тім по­ї­ха­ли на на­вча­н­ня в Ли­тву. Мі­сце­вий фер­мер хва­лив­ся, що на­вчив­ся ро­би­ти но­вий вид си­ру. Дав ску­шту­ва­ти. А він на смак як той, що ми вва­жа­ли не­вда­лим. Удо­ма та­кий ви­ки­да­ли. То­ді зро­зумі­ли, що на кожен сир є свій по­ку­пець. І до­ки не ви­ки­неш 20 кі­ло­гра­мів про­ду­кції — не ста­неш си­ро­ро­бом. Но­ві ре­це­пти шу­ка­ли в ін­тер­не­ті, книж­ках, на фо­ру­мах. На­вчи­ли­ся ро­би­ти і з бі­лою плі­сня­вою, і з бла­ки­тною.

Че­рез п’ять ро­ків ма­ли най­біль­шу в Укра­ї­ні ко­зи­ну фер­му. 400 дій­них тва­рин. В лю­то­му 2014-го ста­ла­ся по­же­жа. Основ­на вер­сія — ко­ро­тке за­ми­ка­н­ня. Зго­рі­ло май­же все ста­до. Щоб від­но­ви­ти фер­му, до­ве­ло­ся бра­ти кре­дит. За­раз ма­є­мо 250 го­лів. З мо­ло­ка ро­би­мо ке­фір, де­сер­ти, крем-си­ри, йо­гур­ти. Ма­є­мо 28 ви­дів си­рів. Кі­ло­грам ко­штує від 200 до 350 гривень. Про­ду­кцію збу­ва­є­мо у су­пер­мар­ке­ти ”Гуд Вайн” та ”Ме­га­мар­кет”, під­пи­су­є­мо до­го­вір з ”Аша­ном”. За­раз із ма­га­зи­на­ми пра­цю­ва­ти лег­ше. Фер­мер­ську про­ду­кцію бе­руть охо­че. Най­біль­шим по­пи­том ко­ри­сту­ю­ться си­ри.

То­рік дер­жа­ва впер­ше по­ча­ла ви­да­ва­ти до­та­ції на ко­зи­ні фер­ми, але на ви­го­тов­ле­н­ня ли­ше пев­них ки­сло­мо­ло­чних про­ду­ктів. За­раз роз­по­чи­на­ти бі­знес на ко­зах лег­ше. Є екс­пер­ти, які мо­жуть по­ра­ди­ти. Пле­мін­ні ре­про­ду­кто­ри, рі­зна лі­те­ра­ту­ра. — Ко­зи­ні фер­ми — один із най­пер­спе­ктив­ні­ших бі­зне­сів в Укра­ї­ні. За остан­ні п’ять ро­ків від­кри­ли­ся 237 ферм рі­зної ве­ли­чи­ни, — ка­же екс­перт із тва­рин­ни­цтва 45-рі­чний Ле­о­нід САЛІЙ.

— Най­біль­ші зо­се­ре­дже­ні на Ки­їв­щи­ні. Це ве­ли­кі го­спо­дар­ства — ”Ба­би­ні ко­зи”, ”Зін­ка”. Во­ни ма­ють ав­то­ма­ти­чні лі­нії пе­ре­роб­ки. Актив­но ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка від­нов­лю­є­ться на Дон­ба­сі, Львів­щи­ні та Чер­ка­щи­ні. За остан­ній рік під Ма­рі­у­по­лем від­кри­ли п’ять ко­зи­них ферм. Ча­сти­ну про­ду­кції фер­ме­ри во­зять на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію. Там бра­кує мо­ло­чних про­ду­ктів. На­віть не­ве­ли­кі го­спо­дар­ства на Дон­ба­сі ма­ють ви­со­кі при­бу­тки. І це єди­ний ре­гіон, де ці­ну­є­ться ко­зи­не мо­ло­ко. У ре­шті обла­стей по­пит мен­ший. Літр мо­ло­ка ко­штує від 30 гривень.

Щоб від­кри­ти фер­му, по­трі­бно від 150 ти­сяч гривень. За по- ро­ди­сту ко­зу до­ве­де­ться від­да­ти від одні­єї до трьох ти­сяч гривень. Для стар­ту тре­ба ма­ти не мен­ше 50 тва­рин. Мо­жна бра­ти без­по­ро­дних кіз, якщо пла­ну­є­те ви­ро­бля­ти про­ду­кцію для се­бе і тро­хи про­да­ва­ти в сво­є­му ра­йо­ні. Для за­ро­бі­тку кра­ще ку­пу­ва­ти за­а­нен­ську по­ро­ду. Та­кі ко­зи да­ють по 3–5 лі­трів мо­ло­ка, во­но жир­не та які­сне. Бі­знес оку­пи­ться за пів­то­ра ро­ку.

Ко­зи­на фер­ма не мо­же пра­цю­ва­ти в за­кри­то­му ре­жи­мі, як кро­ля­ча чи сви­ня­ча. Тре­ба ор­га­ні­зо­ву­ва­ти екс­кур­сії, вла­што­ву­ва­ти де­гу­ста­ції. Щоб лю­ди ба­чи­ли, як до­гля­да­ють за тва­ри­на­ми, го­ту­ють сир. Ми ана­лі­зу­ва­ли по­мил­ки фер­ме­рів, які ма­ли під­при­єм­ства за­кри­то­го ти­пу. Во­ни на­ма­га­ли­ся ви­йти на ри­нок із вла­сною про­ду­кці­єю. Рік-два і бі­знес за­кри­вав­ся. Ще одна по­мил­ка — вла­сни­ки пла­ну­ють за­ро­бля­ти тіль­ки на мо­ло­ці. Це не пер­спе­ктив­но. Кра­ще ма­ти пов­ний цикл пе­ре­роб­ки. На­шим рин­ком по­ча­ли ці­ка­ви­тись іно­зем­ці. Си­ри за­мов­ля­ють в Іта­лію, Іспа­нію, Поль­щу. В Укра­ї­ні кі­ло­грам про­да­ють за 300 гривень, за кор­до­ном він вдві­чі до­рож­чий.

Те­тя­на Ор­лов­ська від­кри­ла ко­зи­ну фер­му в се­лі По­кров­ка Но­во­ар­хан­гель­сько­го ра­йо­ну на Кі­ро­во­град­щи­ні. Ра­зом із чо­ло­ві­ком Сер­гі­єм ви­го­тов­ля­ють си­ри, ке­фір, йо­гурт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.