Мо­жуть обва­ли­ти­ся 40 бу­дин­ків

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на ПРІТЧЕНКО

При­бе­ре­жний схил про­дов­жує спов­за­ти у Чор­не мо­ре в се­лі Фон­тан­ка Ли­ман­сько­го ра­йо­ну на Оде­щи­ні. При­ва­тні бу­дин­ки на узбе­реж­жі опи­ни­ли­ся над ур­ви­щем. Зруй­но­ва­на ча­сти­на асфаль­тної до­ро­ги до пля­жу.

Мас­шта­бний зсув по­чав­ся 28 сер­пня. — До­ро­га к пля­жу обва­ли­лась. Упал ку­сок грун­та вме­сте со стол­ба­ми и во­ро­та­ми дво­ра, ко­то­рый под­сту­пал к обрыву, — го­во­рить мі­сце­ва Окса­на Іва­но­ва, 50 ро­ків. — Та­кі мас­шта­бні руй­ну­ва­н­ня ста­ю­ться рід­ко. Ми зви­кли, що ґрунт обва­лю­є­ться по­сту­по­во. Мі­сце­ві зна­ють, жи­ти бі­ля мо­ря — не­без­пе­чно. А бу­ді­вель­ни­ки на­ма­га­ю­ться якось укрі­пи­ти бе­рег, аби там про­да­ва­ли­ся бу­дин­ки. Де­хто ве­де­ться на ре­кла­му й близь­кість мо­ря.

Зсу­ви у се­лі ста­ю­ться че­рез від­су­тність цен­траль­ної ка­на­лі­за­ції і під­то­пле­н­ня ґрун­ту під­зем­ни­ми во­да­ми.

— Ми під­ні­ма­ли це пи­та­н­ня ще 10 ро­ків то­му, але вла­да ні­чо­го не ро­би­ла. — ка­же ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Гро­ма­да Фон­тан­ки” Оле­ксандр Го­ло­по­те­люк, 37 ро­ків. — Во­до­по­ста­ча­н­ня ма­є­мо цен­траль­не, а во­до­від­ве­де­н­ня не­має. Хо­ча гро­ші у бю­дже­ті є. Та й мі­сце­ві фір­ми ма­ють пев­ні зо­бов’яза­н­ня і по­вин­ні за­по­бі­га­ти та­ким си­ту­а­ці­ям. Якщо за­раз ні­чо­го не ро­би­ти, мо­жуть обва­ли­ти­ся дві ву­ли­ці. Там май­же 40 бу­дин­ків і жи­вуть не мен­ше 200 лю­дей.

Зсу­ви мо­жуть ста­ва­ти­ся че­рез силь­ні до­щі, го­во­рять в ін­сти­ту­ті ”Укр­пів­ден­ді­про­во­дгосп”.

По­ді­бні про­бле­ми є в мі­ста обла­сно­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня Чор­но­морськ. Там у прір­ву спов­за­ють елі­тні ко­те­джі.

Зли­ва з гра­дом про­йшла у він­ни­цько­му мі­кро­ра­йо­ні Ви­шень­ка й бі­ля Хмель­ни­цько­го шо­се. Град по­шко­див ав­то­мо­бі­лі, роз­бив да­хи та скло в жи­тло­вих бу­дин­ках. У цей час в цен­трі мі­ста сві­ти­ло сон­це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.