Шко­ля­рі на­вча­ю­ться у їдаль­ні та спорт­за­лі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оль­га ТИ­МО­ШЕН­КО

— В одно­му ка­бі­не­ті пі­шла трі­щи­на, при­сі­ла під­ло­га на пер­шо­му по­вер­сі. Її зня­ли, аби з’ясу­ва­ти при­чи­ну. Спе­ці­а­лі­сти взя­ли ана­лі­зи ґрун­ту, — ка­же 40-рі­чна Те­тя­на ЗАВАЛКО, ди­ре­ктор шко­ли №2 в се­лі Чер­во­на Сло­бо­да Чер­ка­сько­го ра­йо­ну.

На по­ча­тку на­вчаль­но­го ро­ку в шко­лі з’яви­ли­ся трі­щи­ни на сті­нах. Її ви­зна­ли ава­рій­ною. Для на­вча­н­ня ді­тей обла­шту­ва­ли кла­си в ін­ших бу­дів­лях — спорт­за­лі та їдаль­ні. Ча­сти­ну за­нять про­во­дять в ін­шій шко­лі се­ла та бу­дин­ку куль­ту­ри. Учні хо­дять на уро­ки в дві змі­ни.

— Шко­лу збу­ду­ва­ли 1967-го. Остан­ні п’ять ро­ків ре­мон­ту в ній не ро­би­ли, — про­дов­жує Те­тя­на Ана­то­лі­їв­на. — Від­по­від­аль­ні за ре­монт під­ря­дни­ки по­ки що не ого­ло­шу­ють су­му, в яку він обі­йде­ться. Усе за­ле­жить від ви­снов­ків екс­пер­тів, ка­жуть. Скіль­ки три­ва­ти­муть бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, не­ві­до­мо. Про­бле­ма є, бо ді­тей у нас ба­га­то. А при­мі­щень, де їх на­вча­ти, не ви­ста­чає. З ба­тьків зі­бра­ли за­яви, аби пе­ре­ве­сти учнів в ін­ші шко­ли.

В на­вчаль­но­му за­кла­ді 447 шко­ля­рів.

За 10 днів екс­пер­ти ма­ють на­зва­ти при­чи­ни, чо­му шко­ла по­ча­ла роз­ва­лю­ва­ти­ся. Ре­монт фі­нан­су­ва­ти­ме Чер­ка­ська обл­держ­адмі­ні­стра­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.