Ро­сій­ський вер­то­літ лі­тав над Хер­сон­щи­ною

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Ро­сій­ський вій­сько­вий вер­то­літ Ка-52 лі­тав над се­лом Пав­лів­ка Ча­плин­сько­го ра­йо­ну Хер­сон­ської обла­сті 5 ве­ре­сня. Йо­го на ві­део відзняв від­по­чи­валь­ник із Ки­є­ва Ві­ктор Ви­шні­ве­цький.

Бо­йо­ва ма­ши­на ви­ле­ті­ла з ане­ксо­ва­но­го Кри­му за 10 км від Пав­лів­ки.

Ін­фор­ма­цію про по­ру­ше­н­ня укра­їн­сько­го кор­до­ну вер­то­льо­том під­твер­див гла­ва Ча­плин­ської ра­йон­ної адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр Бу­рей­ко.

— Си­ту­а­ція бу­ла. Її пе­ре­ві­ри­ли й під­твер­ди­ли, — го­во­рить Бу­рей­ко. — Не знаю, чо­му во­ро­жий ге­лі­ко­птер не зби­ли. І не впев­не­ний, чи зро­блять ви­снов­ки. 2014 ро­ку по Мі-24, що теж по­ру­шу­вав кор­дон, стрі­ля­ли. А за­раз — ні.

Ін­фор­ма­ція про пе­ре­тин кор­до­ну вер­то­льо­том — чу­тки, ка­жуть у Зброй­них си­лах Укра­ї­ни.

— Опе­ра­тив­но-чер­го­ва гру­пи По­ві­тря­них сил не під­твер­джує ін­фор­ма­цію про не­за­кон­ний по­літ, — ка­же спі­кер Зброй­них сил Укра­ї­ни Ро­ман Юр­чи­ло.

Ка-52 — удар­ний бо­йо­вий вер­то­літ ар­мії РФ.

Із по­ча­тку оку­па­ції Кри­му це п’ятий ви­па­док по­ру­ше­н­ня кор­до­ну ро­сій­ськи­ми вер­то­льо­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.