Від­кри­ли 50-рі­чну ка­псу­лу з ли­стом до учнів

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Іри­на БАБЕНКО

Ка­псу­лу з по­сла­н­ням від учнів 1967 ро­ку від­кри­ли в рай­цен­трі Лу­бни Пол­тав­ської обла­сті. Лист був за­му­ро­ва­ний у сті­ну мі­сце­вої шко­ли №8.

— Ко­пії до­ку­мен­тів у ка­псу­лі під­твер­джу­ва­ли: шко­лу збу­ду­ва­ли 1917-го, — го­во­рить за­сту­пник ди­ре­кто­ра 48-рі­чна На­дія Мань­ко. — Та­кож зна­йшли зна­чок на честь 50-річ­чя за­кла­ду й лист укра­їн­ською мо­вою. На­пи­са­ний аку­ра­тно, з обох бо­ків ар­ку­ша.

У ли­сті учні 1967 ро­ку за­кли­ка­ють на­щад­ків бо­ро­ти­ся за ко­му­нізм.

”Юні дру­зі, при­йміть усе, зро­бле­не на­ми. Про­дов­жуй­те на­ші спра­ви, тво­ріть, во­зве­ли­чуй­те слав­ни­ми спра­ва­ми ві­тчи­зну. Ко­ли бу­де­те від­зна­ча­ти 100-річ­чя шко­ли, пе­ре­дай­те своє по­сла­н­ня май­бу­тнім по­ко­лі­н­ням. Бо­рі­ться за ко­му­нізм, мир, ща­стя, рів­ність, бла­го­род­ство на свій зем­лі”, — йде­ться у по­слан­ні.

Під час від­кри­т­тя ка­псу­ли бу­ли при­су­тні дві мі­сце­ві жін­ки, які її за­кла­да­ли — Те­тя­на При­ходь­ко і На­дія Па­на­сен­ко. 1967-го во­ни ста­ли най­кра­щи­ми уче­ни­ця­ми сьо­мо­го кла­су.

На­сту­пно­го ро­ку шко­ля­рі за­му­ру­ють у сті­ни за­кла­ду но­ву ка­псу­лу. Її ма­ють від­кри­ти учні 2068 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.