Град роз­мі­ром з го­ріх па­дав 10 хви­лин

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Те­тя­на САРАХАН

Град зав­біль­шки з го­ріх ви­пав у ча­сти­ні Він­ни­ці 12 ве­ре­сня. По­бив ав­то­мо­бі­лі, да­хи й ві­кна бу­дин­ків. Ішов 10 хв. у мі­кро­ра­йо­ні Ви­шень­ка і на Хмель­ни­цько­му шо­се. У цен­трі мі­ста в цей час сві­ти­ло сон­це.

— Па­дав ве­ли­кий. По­де­ку­ди, як ку­ря­че яй­це. Скіль­ки жи­ву, а та­ко­го ще не ба­чив, — го­во­рить мі­сце­вий Оле­ксандр Ква­снев­ський, 45 ро­ків. — Лю­ди під де­ре­ва хо­ва­ли­ся, ма­ши­ни зу­пи­ня­ли­ся. Та­ке вра­же­н­ня, ні­би бом­бар­ду­ва­н­ня. Я са­ме з ро­бо­ти по­вер­тав­ся ма­ши­ною. Як по­ча­ла­ся не­го­да, схо­пив два по­кри­ва­ла з ру­шни­ком і вкрив своє ав­то. Пе­ре­жи­вав, що поб’ється скло. По всій ма­ши­ні ли­ши­ли­ся вм’яти­ни. Пла­стма­су на двер­цях і двір­ни­ках по­обла­му­ва­ло. Най­гір­ше — з да­хом. До­ве­де­ться з ньо­го зні­ма­ти об­шив­ку в са­ло­ні.

Із гра­дом по­ча­ла­ся силь­на зли­ва. За­то­пи­ло ча­сти­ну ву­лиць. Лю­ди роз­зу­ва­ли­ся і йшли бо­со­ніж.

Не­го­да про­не­слась і по Він­ни­цькій обла­сті. Зне­струм­ле­ні 25 сіл в Ора­тів­сько­му, Хміль­ни­цько­му, То­ма­шпіль­сько­му і Те­пли­цько­му ра­йо­нах. За кіль­ка го­дин по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії від­но­ви­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.