Пав­ла Гри­ба аре­шту­ва­ли на два мі­ся­ці

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Суд ро­сій­сько­го Кра­сно­да­ра прийняв рі­ше­н­ня аре­шту­ва­ти на два мі­ся­ці укра­їн­ця Пав­ла ГРИ­БА, 19 ро­ків. Ухва­ла да­то­ва­на 17 сер­пня, ще за ти­ждень до за­три­ма­н­ня чо­ло­ві­ка в Бі­ло­ру­сі.

Пав­ла Гри­ба ви­кра­ли пра­ців­ни­ки ро­сій­ської Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки з бі­ло­ру­сько­го Го­ме­ля 24 сер­пня. Ту­ди укра­ї­нець при­їхав на зу­стріч із дів­чи­ною. Два ти­жні про ньо­го ні­чо­го не бу­ло ві­до­мо. По­тім з’ясу­ва­ло­ся, що він пе­ре­бу­ває у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Кра­сно­да­ра. В Ро­сії йо­го зви­ну­ва­ти­ли у те­ро­ри­змі.

— При ви­кра­ден­ні у хло­пця був зво­ро­тній кви­ток до Укра­ї­ни й по­свід­че­н­ня, що він — ін­ва­лід з ди­тин­ства, — ка­же адво­кат Ан­дрій Са­бі­нін, 47 ро­ків. — Лю­ди в ци­віль­но­му по­са­ди­ли йо­го в мі­кро­ав­то­бус, зв’яза­ли й від­ве­зли у ліс. Там пе­ре­да­ли ін­шим осо­бам. По­тім три­ма­ли кіль­ка днів у якійсь бу­дів­лі. Вже то­ді, за сло­ва­ми Гри­ба, при­бу­ла слід­ча бри­га­да й офор­ми­ла йо­го за­три­ма­н­ня за ро­сій­ським за­ко­ном. По­ве­зли до від­діл­ку по­лі­ції, де він і ді­знав­ся, що пе­ре­бу­ває у Смо­лен­ській обла­сті. Там зня­ли від­би­тки й від­пра­ви­ли у Кра­сно­дар.

До за­три­ма­но­го не пу­ска­ють укра­їн­ських кон­су­лів і ба­тька, які на­ма­га­ю­ться пе­ре­да­ти те­плі ре­чі та лі­ки.

Зня­ли від­би­тки й від­пра­ви­ли у Кра­сно­дар

12 ве­ре­сня за­су­дже­но­го в Ро­сії укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва пе­ре­ве­зли з ір­кут­сько­го СІЗО до Че­ля­бін­ська. Про при­чи­ни та­ко­го рі­ше­н­ня не по­ві­дом­ля­ють. За кіль­ка днів до цьо­го укра­їн­ця пе­ре­пра­ви­ли з ко­ло­нії у Яку­тії до Ір­кут­ська.

25 сер­пня 2015 ро­ку ро­сій­ський суд у Ро­сто­ві-на-До­ну за­су­див Оле­га Сен­цо­ва до 20 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му за зви­ну­ва­че­н­ням у під­го­тов­ці те­ра­ктів у Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.