У Бі­ло­ру­сі по­ча­ли­ся вій­сько­ві на­вча­н­ня ”Захід-2017”

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Спіль­ні ро­сій­сько-бі­ло­ру­ські вій­сько­ві на­вча­н­ня ”Захід-2017” роз­по­ча­ли­ся у Бі­ло­ру­сі 14 ве­ре­сня. Три­ва­ти­муть ти­ждень. В Укра­ї­ні і бал­тій­ських кра­ї­нах за­яви­ли, що ма­нев­ри мо­жуть пе­ре­ро­сти в агре­сію про­ти них.

У на­вча­н­нях бе­руть участь 7,2 тис. бі­ло­ру­ських та 5,5 тис. ро­сій­ських вій­сько­вих. За­ді­я­ні до 70 лі­та­ків і вер­то­льо­тів, 680 оди­ниць бо­йо­вої те­хні­ки. За ле­ген­дою, на Бі­ло­русь на­па­ла ви­га­да­на кра­ї­на Вейн­шо­рія. А вій­ська Ро­сії до­по­ма­га­ють від­би­ва­ти на­пад.

– На­вча­н­ня мо­жуть по­слу­жи­ти роз­гор­тан­ню удар­них угру­по­вань ро­сій­ської ар­мії. Їх РФ мо­же ви­ко­ри­ста­ти про­ти Укра­ї­ни і дер­жав, що ма­ють спіль­ний із нею кор­дон, – ка­же укра­їн­ський мі­ністр обо­ро­ни Сте­пан Пол­то­рак.

Ро­сія мо­же не ви­ве­сти ча­сти­ну сво­їх сол­да­тів пі­сля на­вчань і за­ли­ши­ти їх у Бі­ло­ру­сі, го­во­рить ко­ман­ду­вач вій­ська­ми США в Єв­ро­пі Бен Хо­джес. 15 ве­ре­сня в Укра­ї­ні за­кін­чу­ю­ться вій­сько­ві на­вча­н­ня ”Не­по­хи­тна стій­кість-2017”. Три­ва­ли чо­ти­ри дні у Львів­ській обла­сті. Ча­сти­ну зав­дань вій­сько­ві ви­ко­ну­ва­ли по всій те­ри­то­рії кра­ї­ни.

Окрім укра­їн­ських, бра­ли участь май­же 2,5 тис. сол­да­тів із 14 кра­їн сві­ту. Се­ред них США, Ка­на­да, Іта­лія, Ту­реч­чи­на, Ве­ли­ка Бри­та­нія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.