Мар­ке­вич за­хи­стив Шев­чен­ка і зви­ну­ва­тив Сур­кі­са

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ві­та­лій МАРТИНЮК

— ”Ди­на­мо” хо­че по­ста­ви­ти уль­ти­ма­тум всьо­му укра­їн­сько­му фут­бо­лу, — ка­же 66-рі­чний Ми­рон МАР­КЕ­ВИЧ, го­ло­ва ко­мі­те­ту на­ціо­наль­них збір­них.

— Зов­сім не­дав­но ке­рів­ни­цтво клу­бу ви­ма­га­ло не­зро­зумі­лих га­ран­тій без­пе­ки для про­ве­де­н­ня ма­тчу в Ма­рі­у­по­лі. Те­пер хо­че га­ран­тію то­го, що йо­го фут­бо­лі­сти бу­дуть обов’яз­ко­во гра­ти в основ­но­му скла­ді збір­ної. Та­ко­го ні­де в сві­ті не чу­ва­но. Ігор Сур­кіс хо­че по­ста­ви­ти се­бе і сво­їх грав­ців над усі­ма ін­ши­ми. От­же, при­ни­зи­ти тих, ко­го на­рів­ні з ін­ши­ми ви­кли­ка­ють у на­ціо­наль­ну ко­ман­ду, хто отри­мує за­про­ше­н­ня зі­гра­ти за збір­ну сво­єї ба­тьків­щи­ни. Сур­кіс на 100 від­со­тків під­став­ляє сво­їх грав­ців, — про­дов­жує Мар­ке­вич.

Від­по­вів пре­зи­ден­то­ві ки­їв­сько­го ”Ди­на­мо” Іго­ре­ві Сур­кі­су. Той обу­рив­ся че­рез від­су­тність Сер­гія Си­дор­чу­ка та Де­ни­са Гар­ма­ша на по­лі у ве­ре­сне­вих ма­тчах збір­ної Укра­ї­ни про­ти Ту­реч­чи­ни та Іслан­дії. Го­лов­ний тре­нер на­ціо­наль­ної ко­ман­ди Ан­дрій Шев­чен­ко ви­кли­кав обох ди­на­мів­ців, але не дав їм зі­гра­ти жо­дної хви­ли­ни. Сур­кіс ба­чить у та­ко­му рі­шен­ні вплив по­мі­чни­ка Шев­чен­ка Ра­у­ля Рі­ан­чо — ко­ли­шньо­го тре­не­ра ”Ди­на­мо”, який про­сив ви­ве­сти обох фут­бо­лі­стів зі сто­ли­чної ко­ман­ди й ку­пи­ти но­вих.

Шев­чен­ко по­обі­цяв зу­стрі­ти­ся із Сур­кі­сом і по­ясни­ти при­чи­ни сво­го ви­бо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.