За­ро­би­ти мо­жна не біль­ше 308 ти­сяч гривень

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Яна ШЕЛЕСТ

— Я прийняв рі­ше­н­ня про­ве­сти пов­ну пе­ре­вір­ку ке­рів­но­го скла­ду си­сте­ми дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби на де­те­кто­рі бре­хні. Вже пе­ре­ві­ри­ли ке­рів­ни­ків ві­домств у всіх обла­стях, — го­во­рить мі­ністр юсти­ції 38-рі­чний Пав­ло ПЕТРЕНКО 12 ве­ре­сня.

На­пе­ре­до­дні у про­гра­мі ”На­ші гро­ші” опри­лю­дни­ли жур­на­ліст­ське роз­слі­ду­ва­н­ня про від­ка­ти се­ред дер­жав­них ви­ко­нав­ців. Пе­ред отри­ма­н­ням ба­га­то­міль­йон­них пре­мій во­ни пи­са­ли до­ві­ре­ність на до­ступ до їхньо­го зар­пла­тно­го ра­хун­ку на пев­ну осо­бу. Пі­сля цьо­го отри­му­ва­ли ви­на­го­ро­ду.

”Дер­жви­ко­на­вець Ан­дрій На­за­ро­вець 9 гру­дня 2016 ро­ку про­сив 14 млн грн ви­на­го­ро­ди за стя­гне­н­ня ним 710 млн бор­гу з дер­жав­ної Укр­за­лі­зни­ці в ін­те­ре­сах бан­ку ”ПУМБ” Рі­на­та Ахме­то­ва і ”ТАС-Ком­бан­ку” Сер­гія Ті­гі­пка. То­го же дня на­пи­сав до­ві­ре­ність на пра­во зня­ти ча­сти­ну ко­штів з ра­хун­ку на ім’я Ми­ко­ли Ли­сен­ка.

Ра­зом із На­за­ров­цем у то­го ж но­та­рі­у­са до­ві­ре­ність на­пи­сав дер­жви­ко­на­вець Ма­ксим Бо­рей­ко. Та­кож на Ми­ко­лу Ли­сен­ка. Пре­тен­ду­вав на ви­на­го­ро­ду близь­ко міль­йо­на. Пе­ред отри­ма­н­ням пре­мії ану­лю­вав до­ві­ре­ність. Не­вдов­зі йо­го звіль­ни­ли. Дер­жви­ко­нав­ці від­да­ють 70% ко­штів від сво­їх пре­мій”, — іде­ться у роз­слі­ду­ван­ні.

За два мі­ся­ці 2017-го ві­сім дер­жав­них ви­ко­нав­ців при Мі­ні­стер­стві юсти­ції отри­ма­ли по­над 23 млн грн ви­на­го­ро­ди. Пі­сля опри­лю­дне­н­ня ін­фор­ма­ції уряд обме­жив пре­мії. Ра­ні­ше одер­жу­ва­ли 2% від стя­гне­ної су­ми. Ще 0,5% ма­ли їхні без­по­се­ре­дні ке­рів­ни­ки. За­раз, за рі­ше­н­ням Ка­бмі­ну, мо­жуть ма­ти ви­на­го­ро­ду не біль­ше 200 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів — це 308 тис. грн.

— Ви­на­го­ро­да не спла­чу­є­ться з дер­жав­но­го бю­дже­ту. Її стя­гу­ють із не­до­бро­со­ві­сно­го бор­жни­ка, — по­яснює Пав­ло Петренко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.