За­ста­ву По­ля­ко­ва пе­ре­ра­ху­ва­ли у держ­бю­джет

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Яна ШЕЛЕСТ

Со­лом’ян­ський рай­суд Ки­є­ва 7 ве­ре­сня за­ра­ху­вав у дер­жав­ний бю­джет 304 тис. грн за­ста­ви на­ро­дно­го де­пу­та­та 35-рі­чно­го Ма­кси­ма По­ля­ко­ва. При­зна­чив но­ву — 608 тис. грн. Її має вне­сти про­тя­гом п’яти днів або сі­сти у СІЗО. Рі­ше­н­ня ухва­ли­ли, бо нар­деп три­чі від­мов­ляв­ся на­ді­ти еле­ктрон­ний бра­слет сте­же­н­ня. Ка­зав, що змі­нює мі­сце ре­є­стра­ції. — Бу­де­мо пла­ти­ти чи не бу­де­мо, пря­мо за­раз не мо­жу ска­за­ти. Усі рі­ше­н­ня при­йма­ю­ться то­ді, ко­ли зу­стрі­ча­є­мо­ся з клі­єн­том. Це йо­го ви­бір, — ка­же адво­кат нар­де­па Пе­тро Бой­ко. — Я мо­жу тіль­ки да­ти по­ра­ду. На сьо­го­дні це ухва­ла су­ду. За­кон­на во­на чи не­за­кон­на, об­ґрун­то­ва­на чи не­о­б­ґрун­то­ва­на — її по­трі­бно ви­ко­ну­ва­ти. Ма­кси­ма По­ля­ко­ва пі­до­зрю­ють у то­му, що ні­би­то за гро­ші ра­зом із ко­ле­гою 48-рі­чним Бо­ри­сла­вом Ро­зен­бла­том ма­ли вне­сти прав­ки в за­ко­но­дав­ство про ре­гу­лю­ва­н­ня ви­до­бу­тку бур­шти­ну. 11 ли­пня з них зня­ли не­до­тор­кан­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.