Без­при­туль­них не мо­жуть умо­ви­ти по­се­ли­ти­ся у квар­ти­рі

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Окса­на СНІГУР

Вла­да Лон­до­на обі­цяє пре­мію у роз­мі­рі двох мі­ся­чних зар­плат со­ці­аль­но­го пра­ців­ни­ка то­му, хто пе­ре­ко­нає ма­тір із си­ном із Со­ма­лі пе­ре­їха­ти жи­ти з ву­ли­ці. Опи­ни­ли­ся там 2014-го, ко­ли їх ви­се­ли­ли з квар­ти­ри за не­спла­ту. Дві­чі со­ці­аль­ні слу­жби се­ли­ли їх у дво­кім­на­тні квар­ти­ри. 1,5 тис. фун­тів орен­ди пла­ти­ли з бю­дже­ту. Це 51 тис. грн. Оби­два ра­зи ма­ти з си­ном по­ки­да­ли жи­тло.

Сплять во­ни на ву­ли­ці, де роз­та­шо­ва­ні офі­си. Зай­ня­ли одну лав­ку. Ре­чі скла­ли так, що мо­жуть ком­фор­тно ляг­ти. На ніч на­кри­ва­ю­ться ве­ли­ким шма­тком по­лі­ети­ле- ну. Удень від сон­ця хо­ва­ю­ться під па­ра­со­ля­ми. Їжу і во­ду їм при­но­сять бла­го­дій­ні ор­га­ні­за­ції або пе­ре­хо­жі. На обід за­мов­ля­ють кур­ку й кар­то­плю у ка­фе не­по­да­лік. Там ку­пу­ють і ка­ву для про­гу­лян­ки.

— Їх ба­га­то хто знає, — ка­же со­ці­аль­ний пра­ців­ник Ке­трін Ол­дерс. — Си­но­ві тро­хи біль­ше 20 ро­ків. Ма­те­рі — під 60. Ми про­си­ли со­ма­лій­ську спіль­но­ту по­го­во­ри­ти з ни­ми. Ті зна­йшли їхніх ро­ди­чів. Усі нор­маль­но вла­шту­ва­ли­ся, ні­хто не жи­ве на ву­ли­ці. Ка­жуть, жін­ка і її син не мо­жуть огов­та­ти­ся пі­сля смер­ті чи ба­тька, чи дру­го­го си­на. Ми при­во­ди­ли трьох пси­хо­ло­гів. Во­ни від­мов­ля­ю­ться роз­мов­ля­ти зі спе­ці­а­лі­ста­ми.

Пра­ців­ни­ки бі­бліо­те­ки, бі­ля якої сплять со­ма­лій­ці, скар­жа­ться, бо хло­пець хо­дить у ту­а­лет під ві­кна­ми.

— Вла­да пі­шла на­зу­стріч і про­по­ну­ва­ла до­ро­гу квар­ти­ру в цьо­му ра­йо­ні, а не со­ці­аль­не жи­тло, — про­дов­жує Ке­трін. — Ду­ма­ли, так їм бу­де лег­ше ада­пту­ва­ти­ся. Но­вий ре­монт, пов­ні­стю уме­бльо­ва­на. На ку­хні — вся по­трі­бна те­хні­ка. Мо­гли про­бу­ти там рік. Але во­ни про­жи­ли мен­ше ти­жня. На дру­гу не хо­ті­ли на­віть ди­ви­ти­ся. Нам за­ли­ша­є­ться сте­жи­ти, щоб у них все бу­ло га­разд. Жін­ка про­сить крем для облич­чя і рук. Син — ба­та­рей­ки для пле­є­ра і книж­ки. Це вся до­по­мо­га, яку по­го­джу­ю­ться при­йма­ти від нас.

На обід за­мов­ля­ють кур­ку й кар­то­плю у ка­фе

Ту­ри­сти пла­ва­ють у пла­сти­ко­вій клі­тці по­руч із кро­ко­ди­лом в ав­стра­лій­сько­му Дар­ві­ні. Атра­кціон ”Клі­тка смер­ті” ко­штує $150. Ро­зва­га три­ває пів­го­ди­ни. Ко­ли клі­тку за­ну­рю­ють, до­гля­дач ки­дає кро­ко­ди­ло­ві їжу, щоб він пла­вав дов­ко­ла. Тва­рин го­ду­ють ку­ря­ти­ною, яло- ви­чи­ною та ри­бою. Це най­біль­ший вид кро­ко­ди­лів і один із най­не­без­пе­чні­ших для лю­ди­ни. До­ро­слі сам­ці гре­бін­ча­сто­го кро­ко­ди­ла ви­ро­ста­ють до 7 м зав­довж­ки. За окре­му пла­ту мо­жна по­три­ма­ти на ру­ках ди­тин­чат пла­зу­нів і по­го­ду­ва­ти їх.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.