Ро­сій­ські мі­ста те­ро­ри­зу­ють дзвін­ка­ми про за­мі­ну­ва­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - О. С.

Із 10 ве­ре­сня у ве­ли­ких ро­сій­ських мі­стах ева­ку­ю­ють лю­дей зі шкіл, тор­го­вих і офі­сних цен­трів, адмі­ні­стра­цій че­рез ано­нім­ні дзвін­ки з по­ві­дом­ле­н­ня­ми про за­мі­ну­ва­н­ня.

Уве­че­рі в не­ді­лю в Ом­ську по­ві­дом­ля­ли про бом­бу в адмі­ні­стра­ції, го­те­лях, кі­но­те­а­трах. Ева­ку­ю­ва­ли кіль­ка ти­сяч лю­дей. На­сту­пно­го дня те­ле­фо­ну­ва­ли в шко­ли й на рин­ки.

— Про­бле­ма та­ких дзвін­ків у то­му, що ко­трийсь мо­же ви­яви­ти­ся зі справ­жнім по­ві­дом­ле­н­ням, — ка­же пра­ців­ник фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки Ро­сії Юрій Ка­мєн­цев. — Спо­ча­тку з’ясу­ва­ли, чи це не на­вча­н­ня яко­їсь зі служб. То­ді зро­зумі­ли, все мо­же бу­ти сер­йо­зно. За­га­лом до­ве­ло­ся ева­ку­ю­ва­ти лю­дей із 56 об’єктів. Дзвін­ки три­ва­ли два дні. Та­кої мас­шта­бної акції ще не бу­ло. Це ди­во, що в мі­сті не по­ча­ла­ся па­ні­ка. Мі­сяць то­му шко­ля­рі по­ві­дом­ля­ли про бом­бу у спорт­за­лі. Їх до­сить швид­ко ви­ра­ху­ва­ли. Ба­тьки за­пла­тять штраф.

На­сту­пні дні дзво­ни­ли в по­лі­цію Кра­сно­яр­ська, Уфи, Ни­жньо­го Нов­го­ро­да, Став­ро­по­ля, Вла­ди­во­сто­ка, Пер­мі, Ря­за­ні, Єка­те­рин­бур­га, Ма­га­да­на, Че­ля­бін­ська, Брян­ська, Са­ма­ри, Ір­кут­ська, Пе­тро­па­вловськ-Кам­чат­сько­го. У ко­жно­му мі­сті ева­ку­ю­ва­ли по кіль­ка ти­сяч лю­дей. Дзвін­ки від­сте­жи­ти не вда­ло­ся. Їх здій­сню­ва­ли че­рез ін­тер­нет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.