Бра­ко­ньє­ри вби­ли 10 мі­сце­вих

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Окса­на СНІГУР

У Бра­зи­лії не­ле­галь­ні зо­ло­то­шу­ка­чі уби­ли 10 ін­ді­ан­ців. За­ги­блі на­ле­жа­ли до пле­ме­ні, яке ні­ко­ли не кон­та­кту­ва­ло із зов­ні­шнім сві­том. Жи­ли в ре­зер­ва­ції Ва­лі-ду-Жу­ва­рі. Ця те­ри­то­рія на­ле­жить ізо­льо­ва­ним пле­ме­нам. Їх там по­над 100.

Ін­ді­ан­ці ви­йшли до рі­чки зби­ра­ти їжу. Там зу­стрі­ли­ся із зо­ло­то­шу­ка­ча­ми.

— Убив­ці на­пи­ли­ся в ба­рі у най­ближ­чо­му мі­сті, — роз­по­від­ає по­лі­цей­ський Ан­дер По­ле­ха. — По­ча­ли ви­хва­ля­ти­ся тим, що вчи­ни­ли. Мов­ляв, ін­ді­ан­ці пі­шли на них з яки­мись па­ли­ця­ми. Ті їх по­стрі­ля­ли й за­рі­за­ли. На­зва­ли це са­мо- за­хи­стом. Але се­ред вби­тих — двоє ді­тей і три жін­ки. Ті­ла спу­сти­ли по рі­чці. Їх на­вряд чи вда­сться зна­йти. До то­го ж жо­дних кон­та­ктів із ре­штою пле­ме­ні у нас не­ма. До­сту­пу в глиб ре­зер­ва­ції не ма­є­мо. На­віть якщо при­йде­мо, ні­хто з на­ми го­во­ри­ти не ста­не.

Мі­сце вбив­ства сфо­то­гра­фу­ва­ли під час ае­ро­зйом­ки. Двох зо­ло­то­шу­ка­чів аре­шту­ва­ли.

То­рік бю­джет на охо­ро­ну ко­рін­них на­ро­дів Бра­зи­лії ско­ро­ти­ли втри­чі. Звіль­ни­ли 500 офі­це­рів, які па­тру­лю­ва­ли те­ри­то­рію й не пу­ска­ли зо­ло­то­шу­ка­чів і бра­ко­ньє­рів.

2011-го нар­ко­тор­гов­ці уби­ли по­над 30 чле­нів пле­ме­ні у ре­зер­ва­ції. Роз­стрі­ля­ли їх, ко­ли хтось влу­чив стрі­лою у рюк­зак із ко­ка­ї­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.