У ме­тро за­пу­сти­ли по­тяг ”Ене­ї­да”

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ - Ган­на ПРОЩАЙ

12 ве­ре­сня ”си­ньою” гіл­кою ме­тро по­чав кур­су­ва­ти ху­до­жній по­тяг ”Ене­ї­да”.

У ва­го­нах роз­мі­сти­ли 50 пла­ка­тів з урив­ка­ми по­е­ми, ілю­стра­ці­я­ми до тво­ру Іва­на Ко­тля­рев­сько­го й біо­гра­фі­я­ми ху­до­жни­ків. Зокре­ма, це ро­бо­ти Ана­то­лія Ба­зи­ле­ви­ча. Він пра­цю­вав над ілю­стра­ці­я­ми до ”Ене­ї­ди” 10 ро­ків. У ви­дав­ни­цтві ”Дні­про” 1969-го ви­йшла книж­ка — за неї отри­мав зва­н­ня за­слу­же­но­го ді­я­ча ми­стецтв УРСР.

— Їзди­ла цим по­тя­гом. Кру­та ідея. Як­би ще за­пу­сти­ли ва­го­ни з філь­мом ”Ті­ні за­бу­тих пред­ків” і ро­ма­ном ”Ти­гро­ло­ви” Іва­на Ба­гря­но­го, — ка­же ки­ян­ка Ан­на Шев­чен­ко.

По­тяг — один з еле­мен­тів про­е­кту ”Ене­ї­да”. Йо­го ре­а­лі­зу­ють На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей та арт­центр Пав­ла Гу­ді­мо­ва ”Я Га­ле­рея”, за під­трим­ки Фон­ду сім’ї За­го­рій.

— У ме­тро пред­став­ле­ні 35 ху­до­жни­ків. Ве­ли­че­зна кіль­кість ар­те­фа­ктів, пе­ре­да­них у фо­то­гра­фі­ях. Во­ни спо­ну­ка­ють не ди­ви­ти­ся вдо­ма те­ле­ві­зор. А при­йти в ху­до­жній му­зей і гля­ну­ти на ре­аль­ні ре­чі. На ву­ли­ці Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го, 6 пред­став­ле­ні екс­по­на­ти з 11 укра­їн­ських му­зе­їв, — го­во­рить Пав­ло Гу­ді­мов.

— ”Ене­ї­да” — ви­став­ка на ко­ле­сах. Що­дня ме­тро ко­ри­сту­ю­ться ти­ся­чі лю­дей. І якщо хо­ча б кожен десятий, хто про­їде у ва­го­ні, при­йде до нас — це бу­де не­по­га­но, — ка­жуть у му­зеї.

Арт-по­тяг ”Ене­ї­да” кур­су­ва­ти­ме два мі­ся­ці.

Ху­до­жній по­тяг з урив­ка­ми з по­е­ми ”Ене­ї­да” кур­су­ва­ти­ме два ти­жні на Ку­ре­нів­сько-Чер­во­но­ар­мій­ській лі­нії ме­тро­по­лі­те­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.