4-рі­чній дів­чин­ці по­да­ру­ва­ли во­дій­ські пра­ва

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

Ки­їв­ський івент-ме­не­джер 28-рі­чний Бо­г­дан На­гор­ний ор­га­ні­зо­вує ве­чір­ки. — У ли­пні 4 ро­ки ви­пов­ни­ло­ся донь­ці ки­їв­сько­го суд­ді, — го­во­рить Бо­г­дан. — При­ї­ха­ли свя­ще­ник і ра­бин, про­ку­ро­ри і нар­де­пи. Один із хре­ще­них по­да­ру­вав ди­тя­чо­го ”Мер­се­де­са” на пуль­ті ке­ру­ва­н­ня і справ­жні во­дій­ські пра­ва. За­мо­ви­ли торт ді­а­ме­тром 4 ме­три. З ньо­го ви­ска­ку­ва­ли ані­ма­то­ри, пе­ре­одя­гне­ні в ге­ро­їв муль­тфіль­му ”Фі­кси­ки”. У сер­пні за­між ви­хо­ди­ла донь­ка сто­ли­чно­го чи­нов­ни­ка. Кон­ку­рен­ти взя­ли­ся за ор­га­ні­за­цію ве­сі­л­ля. Хва­ли­ли­ся, що тіль­ки на ді­вич-ве­че­рі за­ро­би­ли 20 ти­сяч до­ла­рів. Ма­чу­ха — одно­го ві­ку з при­йом­ною донь­кою. На ве­чір­ку за­про­си­ла стри­пти­зе­рів і за­мо­ви­ла торт у фор­мі ді­то­ро­дно­го ор­га­на. Хтось із по­друг на­ре­че­ної злив фо­тки в ін­тер­нет. Зви­ну­ва­ти­ли івент-аген­цію, що не за­бра­ли в го­стей те­ле­фо­ни. За кон­тра­ктом, усі ви­тра­че­ні гро­ші ор­га­ні­за­тор му­сив по­вер­ну­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.