Су­сі­дів обу­рив укра­їн­ський за­кон про осві­ту

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ана­ста­сія ПОЗИЧАЙЛО

Угор­щи­на звер­ну­ла­ся зі скар­гою в Ор­га­ні­за­цію без­пе­ки та спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі й Ор­га­ні­за­цію Об’єд­на­них На­цій на но­вий укра­їн­ський за­кон про осві­ту. Йо­го ухва­ли­ла Вер­хов­на Ра­да 5 ве­ре­сня.

Пе­ре­дба­чає обов’яз­ко­ве на­вча­н­ня укра­їн­ською мо­вою в усіх за­кла­дах осві­ти. Ра­ні­ше за­ко­но­дав­ство до­зво­ля­ло на­ціо­наль­ним мен­ши­нам, за зго­ди ба­тьків і мі­сце­вої вла­ди, за­сво­ю­ва­ти шкіль­ну про­гра­му рі­дною мо­вою і скла­да­ти нею зов­ні­шнє не­за­ле­жне оці­ню­ва­н­ня.

— 75 від­со­тків ви­пу­скни­ків Бе­ре­гів­сько­го ра­йо­ну За­кар- пат­ської обла­сті не скла­ли зов­ні­шнє не­за­ле­жне оці­ню­ва­н­ня з укра­їн­ської мо­ви, — на­пи­сав мі­ністр за­кор­дон- них справ Пав­ло Клім­кін, 49 ро­ків у ”Тві­те­рі”. — Укра­ї­на й на­да­лі ро­би­ти­ме все для роз­ви­тку укра­їн­ської мо­ви й га­ран­тує віль­ний роз­ви­ток мов на­цмен­шин. Стур­бо­ва­ність ста­но­ви­щем ру­му­нів і мол­да­ван в Укра­ї­ні ви­сло­вив пре­зи­дент Мол­до­ви 42-рі­чний Ігор ДОДОН.

”З усі­ма, ко­му не спо­до­бав­ся наш за­кон про осві­ту, мо­же­мо по­го­во­ри­ти в Ра­ді Єв­ро­пи чи ін­ших спе­ці­а­лі­зо­ва­них уста­но­вах, — пи­ше ди­пло­мат 45-рі­чний Бо­г­дан Яре­мен­ко у ”Фейс­бу­ку”. — Там усі охо­чі по­яснять, що в укра­їн­сько­му за­ко­ні не від­по­від­ає яким нор­мам яких єв­ро­пей­ських або між­на­ро­дних кон­вен­цій, хар­тій що­до прав ко­рін­них на­ро­дів і на­ціо­наль­них мен­шин.

Ін­ди­ві­ду­аль­но обго­во­ри­мо те, що їх не вла­што­вує, ко­ли з’ясу­є­мо, чи по­ру­ши­ла Укра- їна сво­їм за­ко­ном будь-що з норм єв­ро­пей­сько­го пра­ва. Якщо ні — то го­во­ри­ти­ме­мо на дво­сто­рон­ньо­му рів­ні ли­ше за умо­ви вві­чли­во­го про­ха­н­ня. І якщо нам по­обі­ця­ють щось нав­за­єм. А за­раз спо­кій­но на­ла­што­ву­є­мо­ся від­сто­ю­ва­ти свою по­зи­цію — ви­вча­є­мо їхні ар­гу­мен­ти та го­ту­є­мо вла­сні.

Не­спо­ді­ва­но го­стра й су­го­ло­сна ре­а­кція етні­чних мен­шин із від­по­від­ни­ми на­ціо­наль­ни­ми дер­жа­ва­ми свід­чить, на­скіль­ки по­га­но та нев­мі­ло Укра­ї­на охо­ро­няє кор­до­ни на­ціо­наль­ної осві­ти і як нев­ті­шно ви­гля­дає ро­бо­та з ор­га­ні­за­ці­я­ми на­цмен­шин”.

75 від­со­тків ви­пу­скни­ків не скла­ли зов­ні­шнє не­за­ле­жне оці­ню­ва­н­ня з укра­їн­ської мо­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.