Ува­га су­спіль­ства до тор­гів­лі з во­ро­гом по­сла­блю­є­ться

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ана­ста­сія ПОЗИЧАЙЛО

Укра­ї­на ку­пи­ла з Ро­сії то­ва­рів на май­же $3 млрд за пер­ше пів­річ­чя 2017 ро­ку. Це на 41,5% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од то­рік. Най­біль­ший при­ріст — за ра­ху­нок на­фти і про­ду­ктів її пе­ре­гон­ки, зокре­ма їх по­до­рож­ча­н­ня. При цьо­му екс­порт у РФ зріс на чверть і ста­но­вив май­же $2 млрд, по­ві­до­ми­ла Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки.

— Об­сяг за­ку­пі­вель із Ро­сії за­ле­жить не від ба­жа­н­ня Укра­ї­ни ку­пу­ва­ти, а від не­мо­жли­во­сті по­став­ля­ти на­фто­про­ду­кти з ін­ших ре­гіо­нів, — пи­ше ана­лі­тик Ма­ксим Пар­хо­мен­ко для ”Дзер­ка­ла ти­жня”.

— По­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти кри­ти­чний, тоб­то ви­прав­да­ний ім­порт. Укра­ї­ні не вда­ло­ся ціл­ком за­мі­ни­ти ро­сій­ські енер­го­ре­сур­си. Але за ро­ки вій­ни в нас різ­ко впа­ла тор­гів­ля з Мо­сквою. Її ри­нок ста­но­вив близь­ко 35 від­со­тків на­шо­го екс­пор­ту та 40 — ім­пор­ту. За­раз ці по­ка­зни­ки в ра­йо­ні 10 від­со­тків, — го­во­рить еко­но­міст Ан­дрій Но­вак, 44 ро­ки.

— Збіль­ше­н­ня еко­но­мі­чних зв’яз­ків із РФ — на­слі­док по­сла­бле­н­ня су­спіль­ної ува­ги до тор­гів­лі з во­ро­гом. Як ро­сій­ський, так і укра­їн­ський бі­знес ко­ри­сту­ю­ться цим. То­ді як Єв­ро­па і США за­сто­со­ву­ють жорс­ткі сан­кції про­ти Ро­сії, Укра­ї­на збіль­шує вза­єм­ну тор­гів­лю. У на­ших пар­тне­рів ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, для чо­го во­ни нам до­по­ма­га­ють, вво­дять сан­кції, що зав­да­ють їм еко­но­мі­чний зби­ток. Во­ни все ча­сті­ше зву­чать на між­на­ро­дних пе­ре­го­во­рах.

Най­біль­ший тор­го­вель­ний пар­тнер Укра­ї­ни — Єв­ро­со­юз. На ньо­го при­па­дає 40% усіх про­да­них на­ми за пів­ро­ку то­ва­рів. На Ро­сію — 9%. Та­кож у п’ятір­ці на­ших рин­ків — Ту­реч­чи­на, Ін­дія та Єги­пет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.