За­ги­нув снай­пер Ма­ксим Кри­ви­ден­ко

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС - Оле­ксан­дра ВАСИЛЕНКО

9 ве­ре­сня під час мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу се­ли­ща Кра­сно­го­рів­ка на До­неч­чи­ні за­ги­нув 23-рі­чний Ма­ксим КРИ­ВИ­ДЕН­КО, снай­пер 18-го ба­таль­йо­ну ”Оде­са” 28-ї бри­га­ди ЗСУ.

Дві ку­лі влу­чи­ли в пле­че та сте­гно­ву ар­те­рію. Ма­ксим ро­дом із се­ли­ща Са­ра­та на Оде­щи­ні. 2012-го шкіль­ні ек­за­ме­ни склав екс­тер­ном, аби по­тра­пи­ти на ве­сня­ний при­зов в ар­мію.

— Одра­зу пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції во­се­ни 2013-го по­їхав на Май­дан і був там до кін­ця, — ка­же вчи­тель бій­ця Іван Ду­душ. — По­тім — до Кри­му, під­три­ма­ти про­укра­їн­ських ме­шкан­ців. Там Ма­кси­ма схо­пи­ли ро­сій­ські ФСБшни­ки. Ко­ли йо­го ви­зво­ли­ли, у кві­тні 2014-го в пер­ших ря­дах пі­шов во­ю­ва­ти. У за­ги­бло­го за­ли­ши­ли­ся ма­ти й се­стра. То­го ж дня на­клав на се­бе ру­ки 36-рі­чний до­бро­во­лець 23-го ба­таль­йо­ну 56-ї бри­га­ди ЗСУ. Ім’я по­ки що не по­ві­дом­ля­ють.

— Пер­ша хви­ля мо­бі­лі­за­ції. Пі­сля тра­гі­чних по­дій 5 ве­ре­сня 2014 ро­ку (бої за мі­сто Ща­стя на Лу­ган­щи­ні. — ГПУ) — дві спро­би су­ї­ци­ду, ста­ціо­нар пси­хі­а­трії. Пі­сля дем­бе­лю за рік пі­шов на кон­тракт, — ка­же Сві­тла­на Але­ксє­є­ва, ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Центр ”По­бра­тим”.

Ма­ксим Кри­ви­ден­ко з се­ли­ща Са­ра­та на Оде­щи­ні слу­жив снай­пе­ром у 18-му ба­таль­йо­ні 28-ї бри­га­ди Зброй­них сил Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.