”При­їзди­ли до нас до­до­му, ви­ма­га­ли гро­ші”

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ -

Ба­тьки Сер­гія Чагарова роз­лу­че­ні. Хло­пець жи­ве з ма­тір’ю. Ким во­на пра­цює, про­сить не ка­за­ти. — Ра­ні­ше ба­тьки ви­ро­щу­ва­ли пе­че­ри­ці, — роз­по­від­ає Сер­гій. — Де­хто з ни­ні­шніх де­пу­та­тів то­ді за­йма­ли­ся ре­ке­том. При­їзди­ли до нас до­до­му, ви­ма­га­ли гро­ші. Те­пер з ни­ми пе­ре­ти­на­є­мо­ся на за­сі­да­н­нях. Пі­сля за­кін­че­н­ня 9-го кла­су хо­тів всту­пи­ти у Ки­є­ві на ”ре­да­гу­ва­н­ня та ви­дав­ни­чу спра­ву”. — Але на­вча­н­ня тіль­ки пла­тне. До­ве­ло­ся від­мо­ви­ти­ся, — по­яснює. — Я вза­га­лі дво­є­шник. Зав­жди гу­лять хо­ті­ло­ся. Тіль­ки з 8-го кла­су взяв­ся за ум, бо тре­ба всту­па­ти. До­бре йдуть гу­ма­ні­тар­ні на­у­ки. Най­кра­ще знаю укра­їн­ську. Ким хо­чу бу­ти? Ким Бог дасть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.