Алі­ну Не­йо­ло­ву за­ду­шив та­ксист

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

Хар­ків’ян­ка 30-рі­чна Алі­на НЕЙОЛОВА зни­кла уно­чі 28 сер­пня. Гу­ля­ла на­бе­ре­жною в ком­па­нії дру­зів. Пі­сля пів­но­чі по­їха­ла до­до­му. Її обго­рі­ле ті­ло зна­йшли у лі­со­сму­зі за мі­стом 7 ве­ре­сня.

— На зв’язок ви­хо­ди­ла о дру­гій но­чі. Чи до­їха­ла до­до­му, ми не зна­ли, роз­по­від­ає по­дру­га за­ги­блої Жан­на Ко­жу­ри­на. — Алі­на бу­ла з ха­ра­кте­ром. Лю­би­ла по­спіл­ку­ва­ти­ся, по­ви­сі­ти в ме­ре­жах, ча­сто гу­ля­ла до но­чі з дру­зя­ми чи з хло­пцем. Не­що­дав­но з ним по­зна­йо­ми­ли­ся. За­гу­ля­ти на кіль­ка ти­жнів не мо­гла. Від­по­від­аль­но ста­ви­ла­ся до ро­бо­ти. По­пе­ре­ди­ла б ма­му.

Рі­дні звер­ну­ли­ся до по­лі­ції. Дру­зі зни­клої ор­га­ні­зу­ва­ли по­шу­ки у мі­сті. Пи­са­ли по­ві­дом­ле­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах. З’ясу­ва­ли, що ті­єї но­чі Алі­на сі­ла в та­ксі бі­ля кі- но­те­а­тру ”Зір­ка”. Ма­ла їха­ти до Основ’ян­сько­го озе­ра. Але ви­йшла ра­ні­ше.

— Та­кси­сту — 26 ро­ків, ра­ні­ше су­ди­мий. Ко­ли па­са­жир­ка ви­йшла з ма­ши­ни, по­мі­тив у са­ло­ні її те­ле­фон ”Ле­но­во”. Ви- рі­шив за­бра­ти со­бі. Хо­тів уте­кти і швид­ко на­ти­снув на газ. Не впо­рав­ся з ке­ру­ва­н­ням і за­че­пив жін­ку, — го­во­рить Оле­ксандр Ко­злен­ко зі Сл­обід­сько­го від­ді­лу по­лі­ції.

Ко­ли ви­йшов з ав­то, по­ба­чив, що по­тер­пі­ла не ди­хає. По­клав її в ”Ла­нос” і ви­віз на пу­стир. Там облив бен­зи­ном і спа­лив.

Укра­де­ний те­ле­фон по­да­ру­вав ро­ди­че­ві. За си­гна­лом йо­го роз­шу­ка­ли пра­во­охо­рон­ці. По­тім ви­йшли на пі­до­зрю­ва­но­го у вбив­стві. У ско­є­но­му чо­ло­вік зі­знав­ся.

Вла­сної ро­ди­ни Алі­на Нейолова не ма­ла. Ме­шка­ла з ма­тір’ю та се­строю. Пра­цю­ва­ла шва­чкою в одно­му із це­хів Хар­ко­ва.

Укра­де­ний те­ле­фон по­да­ру­вав ро­ди­че­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.