Пе­ред за­ги­блим во­ї­ном за­кри­ли во­ро­та ка­пли­ці

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на ЛАКИЗА

У мі­сті Ло­хви­ця на Пол­тав­щи­ні пред­став­ни­ки Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту не пу­сти­ли в цвин­тар­ну ка­пли­цю від­спі­ва­ти бій­ця АТО 38-рі­чно­го Сер­гія ВОЙТЕРА. За­кри­ли во­ро­та пе­ред про­це­сі­єю.

— Две­рі за­чи­ни­ли­ся, тіль­ки-но ми по­ка­за­ли­ся у во­ро­тах. Мо­сков­ський па­трі­ар­хат найняв спе­ці­аль­ну лю­ди­ну, яка ви­рі­шує — впу­ска­ти чи ні. Свя­ще­ни­ків Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту на дух не пе­ре­но­сять. Я з ни­ми три ро­ки во­юю. Не­дав­но хо­ва­ли двох пен­сіо­не­рів. Про­це­сію, яку вів я, в ка­пли­чку не пу­сти­ли. Що вже го­во­ри­ти про за­ги­бло­го во­ї­на, — ка­же свя­ще­ник Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту Все­во­лод Бі­гун, 27 ро­ків.

— Ка­пли­чку на Бла­го­ві­щен­сько­му кла­до­ви­щі збу­ду­ва­ли кіль­ка ро­ків то­му на честь по­мер­ло­го мі­сце­во­го де­пу­та­та мі­ськра­ди. Він був при­хиль­ни­ком Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Йо­го син — за­мо­жна лю­ди­на, жи­ве в Ро­сії, має там бі­знес. Пі­шов про­ти во­лі по­мер­ло­го ба­тька й від­дав ка­пли­цю в роз­по­ря­дже­н­ня Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Їхні по­пи в Ло­хви­ці жи­ру­ють. Ма­ють цер­кву в цен­трі мі­ста, ще одну ка­пли­чку при лі­кар­ні. А Ки­їв­сько­му ні­як не мо­жуть ви­ді­ли­ти зем­лю під бу­дів­ни­цтво хра­му, хо­ча та­ка ді­лян­ка є. При­хо­жа­ни хо­дять в єди­ну цер­кву на око­ли­ці мі­ста, — го­во­рить 59-рі­чний Ми­ко­ла Го­лінь­ко, де­пу­тат Ло­хви­цької ра­йон­ної ра­ди.

Сер­гій Вой­тер на­ро­див­ся в Ро­сії. Там слу­жив у Го­лов­но­му роз­ві­ду­валь­но­му управ­лін­ні. Був офі­це­ром. Ко­ли пі­шов у від­став­ку, із дру­жи­ною та донь­кою пе­ре­їха­ли до Укра­ї­ни. Осе­ли­ли­ся у Ло­хви­ці. 2014-го від­пра­вив­ся на вій­ну до­бро­воль­цем. Во­ю­вав у ба­таль­йо­ні ”Дон­бас”. Зго­дом під­пи­сав кон­тракт. Слу­жбу про­дов­жив у 58-й бри­га­ді. Мав по­зив­ний ”Ло­за”.

Ма­ють цер­кву в цен­трі мі­ста, ще одну ка­пли­чку при лі­кар­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.