”Ви­йшла з ко­ми, але ді­тей не пам’ятає”

НЕВІСТКА ДУМАЄ ПРО РОЗЛУЧЕННЯ

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Яна РОМАНЮК

”Син за­кін­чив те­хні­кум та ін­сти­тут, — пи­ше Пав­ли­на Ти­мо­фі­їв­на з Ки­їв­щи­ни. — Одру­жив­ся. Має донь­ку. Але по­чав пи­ти. За­раз без ро­бо­ти. Ко­ли тве­ре­зий, обі­цяє, що все бу­де до­бре. А по­тім зно­ву п’є. Лі­ку­ва­ти­ся не хо­че. Ка­же, що він не ал­ко­го­лік. Дру­жи­на й ди­ти­на не мо­жуть біль­ше цьо­го ви­три­ма­ти”.

Ли­сти ко­мен­тує ки­їв­ський біо­енер­ге­тик Ми­ро­слав Олій­ник. Ді­стає з кон­вер­та фо­то Ві­та­лія. Чо­ло­вік у чор­ній май­ці і джин­со­вих бри­джах. Їсть са­лат за свя­тко­вим сто­лом.

— За­зи­ра­ти­ме в чар­ку, до­ки сам не ви­рі­шить зав’яза­ти. Це мо­же роз­тя­гну­ти­ся на ро­ки. Си­но­ві бра­кує си­ли во­лі. Якщо не хо­че, щоб все за­кін­чи­ло­ся ци­ро­зом пе­чін­ки, час бра­ти­ся за ро­зум. Іна­кше на­сту­пний рік зу­стрі­не хо­ло­стя­ком. Невістка думає про розлучення. Лі­ку­ва­н­ня бу­де успі­шне, якщо пі­де на це з вла­сної во­лі.

”Два ро­ки то­му донь­ка по­тра­пи­ла в ав­то­ка­та­стро­фу, — роз­по­від­ає у ли­сті Ка­те­ри­на Оле­гів­на з Оде­ської обла­сті. — Кіль­ка мі­ся­ців ле­жа­ла не­при­том­на, пе­ре­не­сла чо­ти­ри опе­ра­ції. Ви­йшла з ко­ми, але ді­тей не пам’ятає. За­но­во до­ве­де­ться вчи­ти­ся хо­ди­ти. У ме­не та­ке вра­же­н­ня, що це ін­ша лю­ди­на. Ді­ти до неї бо­я­ться йти. Ме­не називають ма­мою”.

— Донь­ка швид­ко оду­жає. Ва­ші істо­рії та сі­мей­ні фо­то­гра­фії до­по­мо­жуть їй час­тко­во від­но­ви­ти пам’ять. Бо­ї­те­ся, як во­на від­ре­а­гує на те, що її по­ки­нув чо­ло­вік. Кра­ще, якщо цю ін­фор­ма­цію до неї до­не­се пси­хо­лог. Ді­ти ма­ють біль­ше ча­су про­во­ди­ти з ма­тір’ю. Це пі­де їй на ко­ристь. Оди­но­ка не за­ли­ши­ться. До неї не­бай­ду­жий один із лі­ка­рів. Зав’яже­ться ро­ман, який має всі шан­си пе­ре­ро­сти у шлюб.

”Хви­лює до­ля до­ньок, — пи­ше 65-рі­чна Ва­лен­ти­на Ва­си­лів­на з Ки­їв­ської обла­сті. — Оби­дві ма­ють ви­щу осві­ту. Пра­цю­ють не за спе­ці­аль­ні­стю. Здо­ров’я ча­сто під­во­дить. Бо­ля­чки і в стар- шої, і в мен­шої. Стар­ша має си­на й донь­ку, во­ни сту­ден­ти. Чо­ло­вік — на­у­ко­вець. Але кін­ці з кін­ця­ми не мо­жуть зве­сти. Квар­ти­ри не ма­ють. Мен­ша — ви­хо­вує са­ма 8-рі­чну донь­ку. Да­ри­на весь час хво­ріє. Біль­ше бу­ває вдо­ма, ніж у шко­лі. До­чка має жи­тло, але па­ри не зна­йшла”.

— Стар­ша зва­жи­ться за кіль­ка ро­ків ку­пи­ти квар­ти­ру на ви­пла­ту. Зя­тю за­про­по­ну­ють ро­бо­ту з ви­со­кою зар­пла­тою. Ону­ка ви­йде за­між за ба­га­то­го. Внук за­хо­че про­дов­жи­ти на­вча­н­ня за кор­до­ном. Ба­тькам вар­то при­ста­ти на цю про­по­зи­цію. За осві­ту пла­ти­ти­ме сам. Мо­лод­ша донь­ка са­мо­тня не за­ли­ши­ться. Па­ру зна­йде на ро­бо­ті. Слу­жбо­вий ро­ман за­кін­чи­ться ци­віль­ним шлю­бом.

”Ста­ла си­ро­тою при жи­вих ба­тьках, — пи­ше Ві­ра Ле­о­ні­дів­на з Пол­та­ви. — Ма­ти зда­ла ме­не в ін­тер­нат, а са­ма по­їха­ла вла­што­ву­ва­ти осо­би­сте жи­т­тя до Мо­скви. Ба­тько все жи­т­тя пив. Мною ні­хто не ці­ка­вив­ся. Мрі­я­ла про сім’ю, домашній за­ти­шок, а на-

До­чка має жи­тло, але па­ри не зна­йшла

то­мість тер­пі­ла ін­тер­на­тів­ські умо­ви. У 18 ро­ків ви­йшла за­між за хло­пця, з яким там ро­сли. По­ї­ха­ли жи­ти до йо­го ба­би в се­ло. Пі­сля її смер­ті чо­ло­ві­ку ді­ста­ла­ся ха­та. До­ки не пив, жи­ли до­бре. Ма­є­мо си­на й донь­ку. У чо­ло­ві­ка про­бле­ми з під­шлун­ко­вою. Лі­ка­рі на­по­ля­га­ють на опе­ра­ції. Він від­мов­ля­є­ться, бо гро­шей не­ма. Не­дав­но до­від­а­ла­ся, що маю се­стру Да­шу. Ми­ну­ло 20 ро­ків. Лю­ди роз­ка­за­ли ме­ні, де жи­ве і як скла­ла­ся її до­ля. Не на­ва­жу­ю­ся на зу­стріч. Во­на на шість ро­ків мо­лод­ша. Її до­гля­да­ла ма­ми­на се­стра. Чо­му про ме­не ті­тка за ці ро­ки ні ра­зу не зга­да­ла?”

У кон­верт вкла­дає фо­то. Жін­ка в бор­до­во­му піджа­ку й чер­во­но­му бе­ре­ті сто­їть бі­ля кві­ту­чої яблу­ні.

— Ва­ша обра­за на ро­ди­чів зро­зумі­ла. Ті­тки не­ма се­ред жи­вих. Не зви­ну­ва­чуй­те її у сво­їх бі­дах. Во­на бу­ла за­над­то юна, щоб уси­но­ви­ти вас. Мо­лод­шу пле­мін­ни­цю взя­ла до­гля­да­ти пі­сля смер­ті ва­шої ма­те­рі. Се- стра знає про вас і не раз про­бу­ва­ла роз­шу­ка­ти. Але в си­ро­тин­ці їй по­ві­до­ми­ли, що вас пе­ре­ве­ли в ін­ший ін­тер­нат, звід­ки уси­но­ви­ла сім’я. На цьо­му по­шу­ки при­пи­ни­ли. Ва­шій по­яві се­стра зра­діє. Не від­кла­дай­те зу­стріч. Скла­ду­ться те­плі сто­сун­ки. Чо­ло­ві­ку по­трі­бна опе­ра­ція на під­шлун­ко­вій. Є ри­зик утво­ре­н­ня пу­хли­ни. За­тя­гу­ва­ти з лі­ку­ва­н­ням не­без­пе­чно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.