Ка­те­ри­на Лі­со­вен­ко ви­гра­ла 500 гривень

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Сві­тла­на КОРЖЕНКО

— ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” ви­пи­су­є­мо п’ять ро­ків. Уча­сті в ро­зі­гра­шах ні­ко­ли не бра­ла, бо не ві­ри­ла, що мо­жна ви­гра­ти. Якось ба­тько ска­зав: ”А да­вай по­про­бу­є­мо. Мо­же, і нам уда­ча усмі­хне­ться?” — го­во­рить 54-рі­чна Ка­те­ри­на ЛІ­СО­ВЕН­КО з се­ла Лук’янів­ка Та­ра­щан­сько­го ра­йо­ну на Ки­їв­щи­ні.

То­рік пе­ред­пла­ти­ла ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи”. На­ді­сла­ла ко­пію пе­ред­пла­тної кви­тан­ції на адре­су ре­да­кції і за ре­зуль­та­та­ми ро­зі­гра­шу отри­ма­ла 500 грн.

Ка­те­ри­на Лі­со­вен­ко роз­лу­че­на. У Лук’янів­ці жи­ве са­ма. Донь­ка, 24-рі­чна Іри­на, пра­цює бух­гал­те­ром в Ін­сти­ту­ті трав­ма­то­ло­гії в Ки­є­ві.

— На ви­гра­ні гро­ші ку­пи­ла донь­ці на­бір по­стіль­ної бі­ли­зни, — роз­по­від­ає Ка­те­ри­на Оле­ксан­дрів­на. — По­да­ру­нок вру­чи­ла, ко­ли во­на в го­сті при­їха­ла. Бу­ла з чо­ло­ві­ком. Не­дав­но по­бра­ли­ся, ді­тей ще не ма­ють.

Ка­те­ри­на Оле­ксан­дрів­на — пен­сіо­нер­ка. Бу­ла бух­гал­те­ром у мі­сце­во­му сіль­сько­го­спо­дар­сько­му під­при­єм­стві.

— До де­кре­ту пра­цю­ва­ла в ра­йо­ні, — ка­же жін­ка. — Ко­ли на­ро­ди­ла донь­ку, по­ча­ла шу­ка­ти ро­бо­ту в се­лі, що­би ні­ку­ди не їзди­ти. Якраз бу­ло мі­сце бух­гал­те­ра в кол­го­спі. Біль­ше 20 ро­ків там тру­ди­ла­ся. Два ро­ки то­му пі­шла на пен­сію. За ро­бо­тою не­має ко­ли ску­чать. Є ве­ли­кий го­род і го­спо­дар­ство. Три­маю сви­ней і ку­рей. Час від ча­су їжджу на ба­зар тор­гу­ва­ти. Взим­ку є тро­хи віль­но­го ча­су. Лю­блю пле­сти га­чком. По­стій­но в’яжу со­бі та донь­ці ко­фто­чки. Су­сі­ди, як щось но­ве на ме­ні по­ба­чать, аха­ють. Не раз про­си­ли, щоб їм спле­ла. Та бра­ти­ся за за­мов­ле­н­ня не хо­чу. Лю­дям важ­ко уго­дить, а я при­ви­кла, щоб усе бу­ло іде­аль­но.

Ка­те­ри­на Лі­со­вен­ко з се­ла Лук’янів­ка Та­ра­щан­сько­го ра­йо­ну на Ки­їв­щи­ні на ви­гра­ні від ”Га­зе­ти по-укра­їн­ськи” гро­ші ку­пи­ла донь­ці на­бір по­стіль­ної бі­ли­зни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.