Ін­ший Ко­но­плян­ка

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ -

— По­лу­чи­лась фо­то­гра­фия? — пи­тає фут­бо­ліст ні­ме­цько­го ”Шаль­ке” і збір­ної Укра­ї­ни Єв­ген Ко­но­плян­ка. Фо­то­гра­фую, як збір­ни­ки ви­хо­дять з ае­ро­пор­ту Ке­фла­вік і сі­да­ють в ав­то­бус. Пів­за­хи­сник тя­гне дві ва­лі­зи й не­се рюк­зак на пле­чах. Ко­но­плян­ка — єди­ний із ко­ман­ди, хто усмі­хнув­ся на ка­ме­ру. Збір­на Укра­ї­ни при­ле­ті­ла на матч ква­лі­фі­ка­ції Куб­ка сві­ту про­ти Іслан­дії. На­сту­пно­го дня ко­ман­да про­ве­ла тре­ну­ва­н­ня на мі­сце­во­му ста­діо­ні. А в день ма­тчу вда­ло­ся під­ло­ви­ти фут­бо­лі­стів і тре­нер­ський штаб на про­гу­лян­ці на­бе­ре­жною Рейк’яві­ка. Укра­їн­ські вбо­лі­валь­ни­ки, ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, фо­то­гра­фу­ва­ли­ся з грав­ця­ми. А мі­сце­ві з ці­ка­ві­стю спо­сте­рі­га­ли за ве­ли­ким на­тов­пом лю­дей в одна­ко­вій фор­мі.

Нра­ви­тся вам в Ислан­дии?

Фо­то­гра­фую збір­ну Укра­ї­ни на фо­ні кра­си­вих ісланд­ських пей­за­жів. — Нра­ви­тся вам в Ислан­дии? — по­вер­таю го­ло­ву й ба­чу Ко­но­плян­ку. Фут­бо­ліст ро­бив фо­то з фа­на­та­ми і від­став від ко­ман­ди. За­зви­чай це я під­хо­джу з та­ким за­пи­та­н­ням до фут­бо­лі­стів і тре­не­рів. А тут ми по­мі­ня­ли­ся ро­ля­ми. Ре­шту про­гу­лян­ки го­во­ри­ли з Ко­но­плян­кою. Же­ня роз­по­вів про жи­т­тя в Ні­меч­чи­ні, нового тре­не­ра ”Шаль­ке” До­ме­ні­ко Те­де­ско, пе­ре­хід Ан­дрія Яр­мо­лен­ка в дор­тмунд­ську ”Бо­рус­сію”. Сам роз­пи­ту­вав про вра­же­н­ня від Іслан­дії. Чи вда­ло­ся по­ба­чи­ти тут гей­зе­ри й вул­ка­ни. Пі­сля цьо­го змі­ни­ла на кра­ще свою дум­ку про Ко­но­плян­ку. Ра­ні­ше ду­ма­ла, що він ти­по­вий зір­ко­вий фут­бо­ліст. Ви­я­ви­ло­ся, Же­ня — при­ві­тний хло­пець без пон­тів, з яким мо­жна го­во­ри­ти на рів­них. Ду­же при­єм­не від­кри­т­тя. Пі­сля ма­тчу про­ти Іслан­дії грав­ці єв­ро­пей­ських клу­бів не по­вер­ну­ли­ся в Укра­ї­ну, а з Рейк’яві­ка роз’їха­ли­ся по сво­їх ко­ман­дах. Хо­ті­ла зро­би­ти Ко­но­плян­ці ком­плі­мент за йо­го скан­даль­не ін­терв’ю про ко­ли­шньо­го тре­не­ра ”Шаль­ке” Мар­ку­са Вайн­цир­ля. По­трі­бно бу­ти смі­ли­вою лю­ди­ною, щоб у пре­сі роз­кри­ти­ку­ва­ти ді­ю­чо­го на­став­ни­ка сво­єї ко­ман­ди. Спо­ді­ва­ю­ся, ще якось зу­стрі­ну ”ісланд­сько­го” Єв­ге­на Ко­но­плян­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.