Лі­ки укра­їн­ських ви­ро­бни­ків да­ють без­ко­штов­но

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Окса­на ПРІТЧЕНКО

— Дав­но маю про­бле­ми із сер­цем. Лі­ки до­ро­гі, то­му на­ма­га­ю­ся бра­ти без­ко­штов­но або з не­ве­ли­кою допла­тою в апте­ках за дер­жав­ною про­гра­мою. Але не зав­жди ви­ста­чає, при­хо­джу — вже не­має. Щоб зна­йти по­трі­бні, об­хо­джу всі апте­ки в ра­йо­ні, — го­во­рить 71-рі­чний Ми­ко­ла ТИМОЩУК.

За про­гра­мою ”До­сту­пні лі­ки” лю­ди отри­му­ють без­ко­штов­но або з мі­ні­маль­ною допла­тою 199 пре­па­ра­тів. При­зна­че­ні для па­ці­єн­тів із сер­це­во-су­дин­ни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, ді­а­бе­том ІІ ти­пу та брон­хі­аль­ною астмою. Отри­ма­ти їх мо­жна ли­ше в апте­ках, які при­єд­на­ли­ся до про­гра­ми і ма­ють спе­ці­аль­ну по­зна­чку — та­ких в Укра­ї­ні по­над 6 тис.

Отри­ма­ти мо­жна ли­ше в апте­ках, які при­єд­на­ли­ся до про­гра­ми

У про­гра­мі пре­па­ра­ти 43 ви­ро­бни­ків. Із них 21 — з кра­їн ЄС, 17 укра­їн­ських, чо­ти­ри — з Ін­дії, один ізра­їль­ський. Щоб отри­ма­ти пре­па­ра­ти за ці­єю про­гра­мою, по­трі­бно звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря, отри­ма­ти пра­виль­но ви­пи­са­ний ре­цепт із за­зна­че­н­ням ді­ю­чої ре­чо­ви­ни, при­йти до апте­ки, що бе­ре участь у про­гра­мі, й отри­ма­ти обра­ні лі­ки, — по­ві­дом­ля­ють у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я.

Без­ко­штов­но ви­да­ють лі­ки укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, ім­порт­ні — з допла­тою.

— Щоб отри­ма­ти лі­ки за про­гра­мою, па­ці­єн­ти ма­ють звер­ну­ти­ся в по­лі­клі­ні­ку до сі­мей­но­го лі­ка­ря або в центр ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги і отри­ма­ти ре­цепт з від­по­від­ною пе­ча­ткою ме­дза­кла­ду, про­мар­ко­ва­ний. Має бу­ти вка­за­но ім’я лі­ка­ря, на­зву пре­па­ра­ту, із допла­тою чи без­ко­штов­но, ім’я та вік па­ці­єн­та, да­ні йо­го ам­бу­ла­тор­ної кар­ти. З цим ре­це­птом ідуть до най­ближ­чої апте­ки, яка бе­ре участь у про­гра­мі, — го­во­рить 53-рі­чна На­дія Ге­тьман, за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я та ме­ди­чних по­слуг Чер­ка­ської мі­ської ра­ди.

Уря­до­ва про­гра­ма ”До­сту­пні лі­ки” по­ча­ла ді­я­ти в Укра­ї­ні з кві­тня 2017 ро­ку. За цей час па­ці­єн­ти отри­ма­ли пре­па­ра­ти на по­над 126 млн грн. 2017-го на про­гра­му ”До­сту­пні лі­ки” уряд ви­ді­лив 500 млн грн.

— Це до­во­лі ді­є­ва си­сте­ма за­без­пе­че­н­ня лі­кар­ськи­ми за­со­ба­ми на­се­ле­н­ня. По­пу­ляр­на се­ред лю­дей. Але пра­цює мен­ше пів­ро­ку, то­му є ку­ди ро­сти, — го­во­рить 34-рі­чна Оль­га Сте­фа­ни­ши­на, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор бла­го­дій­но­го фон­ду ”Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни”. — По­трі­бно опра­цьо­ву­ва­ти де­таль­ні­ше пе­ре­лік лі­кар­ських за­со­бів, вно­си­ти ефе­ктив­ні­ші ді­ю­чі ре­чо­ви­ни, до­да­ти ка­те­го­рію па­ці­єн­тів, яким по­трі­бні лі­ки від ге­па­ти­ту С. За­раз бу­ва­ють про­бле­ми, бо пре­па­ра­тів не ви­ста­чає. То­му що не­має то­чно­го роз­ра­хун­ку кіль­ко­сті хво­рих, їх ре­є­стрів. Роз­по­ча­ли про­гра­му без них, аби лю­ди ско­рі­ше отри­ма­ли лі­ки. Ефе­ктив­но про­гра­ма за­пра­цює ли­ше із пов­ним пе­ре­лі­ком па­ці­єн­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.