”Пу­хли­на обро­сла кру­пни­ми су­ди­на­ми. Во­ни її, як га­дю­ки, об­пле­ли”

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - ТУРБОТА Та­ї­са ОЛІЙ­НИК

— Опе­ру­ва­ли не­що­дав­но 57-рі­чну жін­ку з Оде­си. Ма­ла пу­хли­ну дна че­твер­то­го шлу­но­чка го­лов­но­го моз­ку. Ця ча­сти­на від­по­від­ає за ба­зо­ві жит­тє­ві фун­кції — ков­та­н­ня, жу­ва­н­ня, ру­хи язи­ка. Йо­го по­шко­дже­н­ня — це смерть. Оде­ські хі­рур­ги не ри­зи­кну­ли ви­да­ля­ти пу­хли­ну. На­пра­ви­ли до нас, — роз­по­від­ає Ігор Ку­рі­лець, ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го цен­тру ней­ро­хі­рур­гії.

Пів­ро­ку то­му в жін­ки по­ча­ла силь­но бо­лі­ти го­ло­ва. Її ну­ди­ло, ча­сто без при­чи­ни блю­ва­ла. Ма­гні­тно-ре­зо­нан­сна то­мо­гра­фія по­ка­за­ла, що має пу­хли­ну за­дньої че­ре­пної ям­ки.

— На­пев­но, пу­хли­на ро­сла кіль­ка ро­ків. Сим­пто­ми по­ча­ли про­яв­ля­ти­ся, ко­ли ста­ла роз­мі­ром із че­ре­шню. Обро­сла кру­пни­ми су­ди­на­ми. Во­ни її, як га­дю­ки, об­пле­ли. По­шко­дже­н­ня ко­жної з су­дин за­гро­жу­ва­ло смер­тю па­ці­єн­тки, бо во­ни від­по­від­а­ли за кро­во­по­ста­ча­н­ня стов­бу­ра го­лов­но­го моз­ку. В Оде­сі по­ди­ви­ли­ся на пу­хли­ну й за­ши­ли.

У на­шу клі­ні­ку на­пра­ви­ли, бо во­на спе­ці­а­лі­зу­є­ться на скла­дних ви­пад­ках і має на­ле­жне обла­дна­н­ня для цьо­го. Та­кож сю­ди при­їхав наш аме­ри­кан­ський друг Люк То­мич. Йо­го спе­ці­а­лі­за­ція — опе­ра­ції на су­ди­нах го­лов­но­го моз­ку.

Люк То­мич ро­дом із Те­ха­су, пра­цює в Нью-Йор­ку. Лі­кує хво­рих із пу­хли­на­ми го­лов­но­го моз­ку, анев­ри­зма­ми, па­то­ло­гі­єю хреб­та в до­ро­слих і ді­тей. Має укра­їн­ське по­хо­дже­н­ня. Опе­ра­ція три­ва­ла по­над 8 год. — Люк То­мич по­ка­зав фі­лі­гран­ну хі­рур­гі­чну те­хні­ку. Вправ­но роз­плу­тав цей клу­бок су­дин і ви­да­лив пу­хли­ну. Опе­ра­ція про­йшла вда­ло. Ко­ли жін­ка про­ки­ну­ла­ся пі­сля нар­ко­зу, ста­ло зро­зумі­ло, що всі фун­кції збе­ре­же­ні. Спо­ді­ва­ю­ся, да­лі з нею все бу­де до­бре, — ка­же Ку­рі­лець.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.