При за­пу­ще­но­му про­ста­ти­ті у спер­мі мо­же з’яви­ти­ся кров

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Оль­га БОРИСЮК

— У свої 70 ро­ків я на­ре­шті став по­чу­ва­ти­ся ду­же ба­дьо­ро фі­зи­чно, — ка­же Во­ло­ди­мир Ки­сіль із Пол­та­ви. — Дав­но хво­рів про­ста­ти­том. Му­чив біль, ча­сто бі­гав у ту­а­лет. У ліж­ку ні­чо­го не ви­хо­ди­ло.

За­мо­вив на­ту­раль­ні трав’яні за­со­би трав­ни­ці Те­тя­ни Пав­лів­ни Ра­діо­но­вої від про­ста­ти­ту.

— Від­чув при­лив енер­гії. А го­лов­не — секс став від­мін­ним. Я на­віть цьо­го не очі­ку­вав. Усе зав­дя­ки ці­лю­щим трав’яним за­со­бам Те­тя­ни Пав­лів­ни. З ве­ли­че­зним за­до­во­ле­н­ням та ін­те­ре­сом про­чи­тав її книж­ку ”Встань над бо­лем сво­їм”.

— Якщо не бі­га­єш, до­ки здо­ро­вий, до­ве­де­ться по­бі­га­ти, ко­ли за­хво­рі­єш. Одне з усклад- нень про­ста­ти­ту — ве­зи­ку­літ, за­па­ле­н­ня сім’яних мі­хур­ців, — ка­же трав­ни­ця Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва. — Йо­го роз­ви­тку спри­яє си­дя­ча ро­бо­та і три­ва­ле утри­ма­н­ня від се­ксу. Сим­пто­ми — біль у па­хо­вій обла­сті, гли­бо­ко в та­зу, що від­дає у кри­жі. Ча­сто хо­че­ться в ту­а­лет. Пі­сля ста­те­во­го акту ви­ни­кає хво­ро­бли­ва ере­кція та ея­ку­ля­ція. У спер­мі мо­жуть з’яв­ля­ти­ся кров і на­віть гній.

Дру­ге ускла­дне­н­ня — за­дній уре­трит, кол­лі­ку- літ — за­па­ле­н­ня сім’яно­го горб­ка. При про­ста­ти­ті ін­фе­кція по­ши­рю­є­ться від ви­ві­дних про­ток про­ста­ти в сім’яний гор­бок. Кол­лі­ку­літ ча­сто про­яв­ля­є­ться при хро­ні­чно­му ко­лі­ті — за­па­лен­ні тов­сто­го ки­шків­ни­ка. Та­кож — при за­по­рах, при твер­до­му стіль­ці. Му­чать бо­лі в про­ме­жи­ні і при сім’яви­вер­жен­ні.

Ра­джу мій ком­плекс від про­ста­ти­ту. Це баль­зам для при­йо­му все­ре­ди­ну і мазь — на ніч у за­дній про­хід. Зні­ма­ють за­па­ле­н­ня і на­пу­хлість, роз­га­ня­ють кров і лім­фу, від­нов­лю­ють тка­ни­ни. А го­лов­не — вам зно­ву лег­ко хо­ди­ти в ту­а­лет. Елі­ксир мо­ло­до­сті для чо­ло­ві­ків по­вер­тає ере­кцію. При пра­виль­но­му ді­а­гно­зі й ви­ко­нан­ні всіх ре­ко­мен­да­цій — чу­до­вий ре­зуль­тат.

Ко­ри­сну ін­фор­ма­цію про чо­ло­ві­чі не­ду­ги й ба­га­то ін­шо­го ці­ка­во­го кожен для се­бе зна­йде в мо­їй книж­ці ”Встань над бо­лем сво­їм”. Во­на не за­мі­нить мо­їх за­со­бів, але хто по­ін­фор­мо­ва­ний — той озбро­є­ний. Свої за­со­би від про­ста­ти­ту та книж­ку ”Встань над бо­лем сво­їм” я над­си­лаю по­штою.

Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва про­по­нує ефе­ктив­ні за­со­би від рі­зних не­дуг. Го­тує їх за ста­ро­вин­ни­ми ре­це­пта­ми сі­мей­ної ди­на­стії трав­ни­ків. Усі ре­це­пти пе­ре­ві­ре­ні по­над сто­лі­т­тям. Ці за­со­би на­ту­раль­ні, не мі­стять гор­мо­нів та ан­ти­біо­ти­ків, не є син­те­ти­чни­ми лі­кар­ськи­ми пре­па­ра­та­ми. Не­шкі­дли­ві й да­ють від­мін­ний оздо­ров­чий ре­зуль­тат. Звер­ну­ти­ся до Те­тя­ни Пав­лів­ни Ра­діо­но­вої по до­по­мо­гу та за­мо­ви­ти її за­со­би, а та­кож книж­ку ”Встань над бо­лем сво­їм” мо­жна за тел.: 0(57) 376 32 32, 0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98 www.travnik.kharkov.ua

Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва про­по­нує ефе­ктив­ні за­со­би від рі­зних не­дуг

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.