Па­ра­зи­ти ви­кли­ка­ють тяж­кі хво­ро­би

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Со­ло­мія КУЧЕРЕНКО

Ме­ди­чний центр ”Здо­ров’я” про­во­дить ком­пле­ксну комп’ютер­ну ді­а­гно­сти­ку й одра­зу про­по­нує лі­ку­ва­н­ня.

— Був у нас па­ці­єнт. 36-рі­чний чо­ло­вік лі­ку­вав­ся від хво­роб шлун­ку, — ка­же го­лов­ний лі­кар сто­ли­чно­го ме­ди­чно­го цен­тру ”Здо­ров’я” Ві­ра Ра­зі­на. — Ми ви­яви­ли па­ра­зи­та — кар­ли­ко­во­го це­пі­ня.

63-рі­чна жін­ка по­тер­па­ла від хво­роб сли­зо­вої но­са. Лі­ку­ва­ла­ся ам­бу­ла­тор­но, але без­успі­шно. Ми ви­яви­ли у неї ві­рус гер­пе­су. При­зна­чи­ли лі­ку­ва­н­ня.

— А 36-рі­чна Яна дов­гий час рі­зни­ми ме­то­да­ми бо­ро­ла­ся з без­плі­д­дям, — роз­по­від­ає Ві­ра Ра­зі­на. — У неї ви­яви­ли гер­пес й уе­роп- ла­зму в ший­ці ма­тки та яї­чни­ках, а в сли­зо­вій пі­хви — го­стри­ки. Пі­сля кур­су лі­ку­ва­н­ня па­ці­єн­тка не­вдов­зі за­ва­гі­тні­ла.

У ме­ди­чно­му цен­трі ”Здо­ров’я” ді­а­гно­сту­ють і лі­ку­ють ме­то­дом Фо­ля. Лі­кар тор­ка­є­ться ме­та­ле­вим олів­цем актив­них то­чок на ті­лі па­ці­єн­та.

Лі­ку­ва­н­ня в цен­трі ефе­ктив­не, без ускла­днень і про­ти­по­ка­зань. Не по­тре­бує ве­ли­ких ви­трат. Ді­ють осін­ні зниж­ки — 15%. Адре­са ме­ди­чно­го цен­тру ”Здо­ров’я”: м. Київ, вул. Ма­кси­ма Кри­во­но­са, 14. Тел.: 0(44) 275 99 30, 0(66) 54 89 557, 0(66) 54 89 558

Ві­ра Ра­зі­на, го­лов­ний лі­кар ме­ди­чно­го цен­тру ”Здо­ров’я”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.