У пі­ро­лі­зних ко­тлах па­ли­во го­рить звер­ху до ни­зу

НА ОДНО­МУ ЗАВАНТАЖЕННІ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ ДО 48 ГО­ДИН

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ - Оле­ксандр ГАНДЗІЙ

— Ра­ні­ше для ме­не твер­до­па­лив­ний ко­тел асо­ці­ю­вав­ся з груб­кою. У нас вдо­ма га­зу не бу­ло. Па­ли­ли дро­ва­ми. По­стій­но з бра­том спе­ре­ча­ли­ся, хто бу­де си­ді­ти й під­ки­да­ти. Як про­го­рі­ло, по­лу­ча­ли від ба­тьків, — роз­по­від­ає він­ни­ча­нин 39-рі­чний Олег БУРЯК.

— Кіль­ка ро­ків то­му в дру­га по­ба­чив, як пра­цює пі­ро­лі­зний ко­тел на дро­вах. Спо­до­ба­ло­ся, що до ньо­го не тре- ба бі­га­ти по­стій­но. То­ді са­ме ці­ни на газ по­ча­ли під­ні­ма­ти. Я по­ра­ху­вав, що дро­ва­ми на­ба­га­то ви­гі­дні­ше па­ли­ти. Це був ще один ве­ли­кий плюс. Склав гро­ші й ку­пив со­бі та­ко­го ж ко­тла. На­грі­ває си­сте­му швид­ко. Го­рять у ньо­му не тіль­ки дро­ва, а й тир­са і гра­ну­ли. На рин­ку про­по­ну­ють рі­зно­ма­ні­тні твер­до­па­лив­ні ко­тли. Мо­жна ви­бра­ти агре­гат, який най­кра­ще під­хо­дить для ко­жно­го ви­ду бу­дин­ку, під йо­го пло­щу і кон­стру­кцію.

— Най­за­тре­бу­ва­ні­ші за­раз при­строї дов­го­три­ва­ло­го го­рі­н­ня. Лю­ди ці­ну­ють час і ні­хто гра­ти­ся з па­ли­вом не хо­че, — роз­по­від­ає ме­не­джер фір­ми-ви­ро­бни­ка ко­тлів 27-рі­чний Ві­та­лій Кі­стя­ків­ський. — Ви­гі­дний зав­дя­ки сво­їй бу­до­ві. Ефект три­ва­ло­го го­рі­н­ня ство­рю­є­ться то­му, що го­рить ли­ше верх­ній шар дров. Так лег- ше кон­тро­лю­ва­ти про­цес. Ко­ли па­ли­мо зни­зу, то во­гонь під­ні­ма­є­ться до­вер­ху. Йо­го не стри­ма­єш, хі­ба по­га­си­ти. У пі­ро­лі­зних ко­тлах пі­сля до­ся­гне­н­ня по­трі­бної тем­пе­ра­ту­ри ре­ле пе­ре­кри­ває по­ві­тря­ну тя­гу, і ко­тел пе­ре­стає актив­но на­грі­ва­ти­ся. Па­ли­во — тліє. Одна за­клад­ка дров мо­же го­рі­ти до 48 го­дин.

Про­цес зго­ра­н­ня та ви­ді­ле­н­ня те­пла роз­по­ді­ля­є­ться на де­кіль­ка ета­пів.

— Па­ли­во роз­кла­да­є­ться і ви­ді­ляє газ, — по­яснює да­лі. — Це від­бу­ва­є­ться у верх­ній за­ван­та­жу­валь­ній ка­ме­рі. Там ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра і ма­ло по­ві­тря. Тя­га за­би­рає цей де­рев­ний газ у ни­жню ка­ме­ру зго­ра­н­ня. Він змі­шу­є­ться по­ві­трям і зго­рає. Ча­сти­на те­пла йде до дрів, під­три­му­ю­чи тлі­н­ня — пі­ро­ліз.

Кор­пу­си й те­пло­об­мін­ни­ки пі­ро­лі­зних ко­тлів ро­блять із ко­тель­ної ста­лі тов­щи­ною 4–5 мм. То­пки — з ча­ву­ну, ке­ра­мі­ки та ша­мо­тної це­гли.

— Для спа­лю­ва­н­ня у та­ких ко­тлах під­хо­дять дро­ва, пе­ле­ти, бри­ке­ти, ву­гі­л­ля, всі по­бу­то­ві від­хо­ди, що го­рять. То­му ви­тра­ти на обі­грів бу­дин­ку змен­шу­ю­ться до мі­ні­му­му.

Най­за­тре­бу­ва­ні­ші за­раз при­строї дов­го­три­ва­ло­го го­рі­н­ня

Для спа­лю­ва­н­ня у твер­до­па­лив­них ко­тлах під­хо­дять дро­ва, пе­ле­ти, бри­ке­ти, ву­гі­л­ля, всі по­бу­то­ві від­хо­ди, що го­рять

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.