КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ -

На облі­ку в Дер­жав­ній слу­жбі зайня­то­сті пе­ре­бу­ва­ють 312 тис. без­ро­бі­тних ста­ном на 1 ве­ре­сня 2017 ро­ку. На одне ро­бо­че мі­сце в Укра­ї­ні пре­тен­ду­ють чо­ти­ри осо­би. Рік то­му бу­ло сім. 48% за­ре­є­стро­ва­них без­ро­бі­тних ма­ють ви­щу осві­ту, 34% — про­фе­сій­но-те­хні­чну, 18% — за­галь­ну се­ре­дню. За про­фе­сі­я­ми пе­ре­ва- жа­ють ро­бі­тни­ки з об­слу­го­ву­ва­н­ня, екс­плу­а­та­ції уста­тку­ва­н­ня та ма­шин, юри­сти, держ­слу­жбов­ці, ке­рів­ни­ки, пра­ців­ни­ки тор­гів­лі та сфе­ри по­слуг. Кіль­кість ва­кан­сій зро­сла на 43% — до 77 тис. Най­біль­ше ро­бо­ти про­по­ну­ють на під­при­єм­ствах пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті, в тор­гів­лі та ре­мон­ті ав­то­транс­пор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.