Ци­бу­лю збе­рі­га­ють на про­тя­зі, кар­то­плю — в зем­лі

КАПУСТУ З КОРІННЯМ ПІДВІШУЮТЬ ГОЛОВКАМИ ДОНИЗУ

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Юлія СУЛИК

— Не­дар­ма ка­жуть — не той уро­жай, що на по­лі, а той, що в ко­мо­рі. То гниє, то мор­хне, то цві­л­лю вкри­є­ться, — ка­же Та­ма­ра РОМАНЕНКО, 57 ро­ків, із Хер­со­на.

— Як ви­ко­па­ли ци­бу­лю, слід роз­кла­сти її в один шар на сон­ці. До­бре про­су­ши­ти, не мен­ше двох ти­жнів, щоб аж лу­шпи­н­ня ше­ле­сті­ло, — ра­дить агро­ном із Чер­ні­го­ва Оле­на Де­рев’ян­ська, 53 ро­ки. — Най­кра­ще збе­рі­га­ти її на го­ри­щі, щоб був про­тяг. Бо в по­гре­бі гни­ти­ме че­рез брак

Ба­ра­бо­лю кла­ду в про­ва­пно­ва­ні ящи­ки зі щі­ли­на­ми

по­ві­тря та во­ло­гу. Мо­жна скла­сти в по­бі­ле­ні ва­пном ящи­ки.

Ци­бу­лю слід три­ма­ти у су­хо­му при­мі­щен­ні за тем­пе­ра­ту­ри близь­ко ну­ля.

— Най­кра­ще у ме­не збе­рі­га- ються мор­ква з бу­ря­ком, — хва­ли­ться Та­ма­ра Романенко. — Збе­рі­гаю їх у пі­ску. Не про­сто на­си­паю на них, а за­ну­рюю, щоб не тор­ка­ли­ся одне одно­го і не ви­гля­да­ли з ку­пи. Пі­ску не одне від­ро йде. За­те пло­ди не в’януть, не со­хнуть, не плі­сня­ві­ють. А от кар­то­плю кла­ду в про­ва­пно­ва­ні ящи­ки зі щі­ли­на­ми. Як по­мі­чаю гниль — при­тру­шую по­пе­лом чи крей­дою.

Кар­то­плю ча­сто збе­рі­га­ють у тран­ше­ях або під­ва­лах.

— Ово­че­схо­ви­ща не го­дя­ться. Уро­жай у них гниє і псу­є­ться. Ра­ні­ше, як ви­би­ра­ли кар­то­плю, то ви­ко­пу­ва­ли здо­ро­ву яму на го­ро­ді і зси­па­ли її ту­ди. Ще мій ба­тько так ро­бив. Не в по­гріб, а са­ме в яму, — ка­же Іван Ли­тви­нен­ко, 76 ро­ків, із се­ли­ща Чор­но­бай на Чер­ка­щи­ні. — Звер­ху на­си­па­ли тов­стий шар со­ло­ми чи оче­ре­ту. За­тя­гу­ва­ли плів­кою. При­гор­та­ли опа­лим ли­стям. При­га­дую, ма­ти й капусту ту­ди кла­ла, і буряк з мор­квою. Зи­мою капусту ді­стає, а во­на хрум­ка, со­ко­ви­та, на­че ті­ко з гряд­ки. У та­ких ово­чах біль­ше ві­та­мі­нів. І вро­жай кар­то­пля дає кра­щий на­сту­пно­го ро­ку. А ще — не про­ро­стає.

— Ра­ні­ше збе­рі­га­ла капусту в під­ва­лі. Але там те­пло. Ба­га­то го­ло­вок псу­ва­ло­ся, тіль­ки гниль роз­во­ди­ла­ся, — ка­же Оль­га На­у­мен­ко, 56 ро­ків, із Жи­то­ми­ра. Те­пер зна­йшла ін­ший спо­сіб. Ви­ко­пую ка­пу­сти­ну з корінням та зе­ле­ни­ми верх­ні­ми лис­тка­ми. Не об­бі­ло­вую. Ві­шаю в са­раї на жер­ди­ні, щоб не тор­ка­ли­ся одна одної, головками донизу. Там узим­ку плюс 5–7 гра­ду­сів. Збе­рі­га­є­ться чу­до­во. Не гниє. Ли­ше верх­ні лис­тки під­си­ха­ють. Донь­ка так са­мо пе­рець під­ві­шує та збе­рі­гає.

А на кар­то­плю слід кла­сти со­сно­ві гіл­ки. Во­ни ви­ді­ля­ють фі­тон­ци­ди, і буль­ба не псу­є­ться. Ще знаю, що на го­ру кар­то­плі тре­ба по­кла­сти шар бу­ря­ка. То­ді він бу­де со­ко­ви­тий, бо по­гли­на­ти­ме зай­ву во­ло­гу з буль­би. гра­ду­си те­пла — та­кою має бу­ти тем­пе­ра­ту­ра збе­рі­га­н­ня ово­чів у по­гре­бі. Ви­ще +5°С — ро­стуть па­рос­тки, ниж­че 0…1°С — го­ро­ди­на під­мер­зає. При ко­ли­ва­н­нях утво­рю­є­ться кон­ден­сат. Роз­мно­жу­ю­ться гриб­ки, плі­сня­ва.

Буряк збе­рі­га­ють, за­ну­рю­ю­чи у пі­сок. Так не в’яне, не со­хне і не плі­сня­віє

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.