3000

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Не лю­блю тюль­па­нів, жор­жин чи кле­ма­ти­сів. Во­ни є в ко­жно­му по­двір’ї. Ви­шу­кую в ма­га­зи­нах чи в бу­кле­тах но­ві кві­ти, — ка­же Ні­на СТЕПАНИШИНА, 55 ро­ків, із Ро­мен Сум­ської обла­сті. — Не­дав­но ку­пи­ла енотеру. Її називають ні­чни­ми сві­чка­ми або мі­ся­чни­ми кві­та­ми, бо бу­то­ни роз­кри­ва­ю­ться пі­сля за­хо­ду сон­ця. Ро­блять це з ха­ра­ктер­ним кла­ца­н­ням.

Цві­те ено­те­ра з черв­ня до се­ре­ди­ни ве­ре­сня. Кві­ти ма­ють чо­ти­ри ши­ро­кі пе­люс­тки, по­ді­бні до ка­ла­чи­ків. Бу­ва­ють бі­лі, ро­же­ві, жов­ті або пур­пур­ні. Зав­ви­шки ро­сли­на від 30 до 120 см. Сте­бла м’які, пря­мо­сто­я­чі або опу­ска­ю­ться до зем­лі.

— Са­ди­ти енотеру тре­ба во­се­ни, ко­ли ще те­пло. Мо­жна сі­я­ти або ді­ли­ти ве­ли­кі ку­щі. Для ро­сли­ни ко­ри­сно це ро­би­ти ко­жні три-чо­ти­ри ро­ки. Бо кущ за­гу­щу­є­ться й роз­ви­ва­ю­ться гриб­ки.

Ви­ко­пує кущ із зем­лі і роз­рі­зає на кіль­ка ча­стин. Са­дить їх на но­ве мі­сце і по­ли­ває.

— З до­ро­сло­го куща мо­жна та­кож збо­ку від­ко­па­ти ча­сти­ну.

Ено­те­ра роз­мно­жу­є­ться й на­сі­н­ням. Во­но дрі­бне, то­му пе­ред ви­сі­вом змі­шує з пі­ском. У бе­ре­зні сіє в ящи­ки з торф’яним ґрун­том. Ро­бить бо­ро­зен­ки на гли­би­ну до 5 мм. За­гор­тає на­сі­н­ня зем­лею й на­кри­ває плів­кою. Ста­вить у при­мі­ще­н­ня з тем­пе­ра­ту­рою не мен­ше +20°С. Схо­ди з’яв-

на­сі­нин ено­те­ри мі­сти­ться в 1 г. Схо­жість збе­рі­га­є­ться два-три ро­ки.

— Го­лов­не — не пе­ре­ли­ти во­ди. Кві­тка ду­же до цьо­го чу­тли­ва і мо­же за­гни­ти. У по­су­ху до­ста­тньо по­ли­ва­ти вве­че­рі дві­чі на ти­ждень, а у зви­чай­ну по­го­ду їй не по­трі­бна до­да­тко­ва во­ло­га. Пі­сля за­кін­че­н­ня цві­ті­н­ня сте­бла під­рі­зує. — Тре­ба всти­гну­ти до утво­ре­н­ня ко­ро­бо­чки з на­сі­н­ням, бо роз­сі­є­ться по всьо­му кві­тни­ку. Швид­ко роз­ро­ста­є­ться і лег­ко за­хо­плює но­ві ді­лян­ки.

На зи­му сте­бла зрі­зує й муль­чує су­хою тра­вою та тир­сою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.