За­па­са­ти­ся ”Са­не­ксом” на зи­му ви­гі­дно за­раз

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - ПОРАДА Лі­лія ВОЛЯНСЬКА

— Я зав­жди зна­ла, з на­ста­н­ням до­що­вої осін­ньої погоди й ви­грі­бна яма швид­ше на­пов­ню­є­ться. Але ж не ду­ма­ла, що на­стіль­ки. Пі­сля ви­кли­ку асе­ні­за­цій­ної ма­ши­ни за два ти­жні яма бу­ла зно­ву пов­на.

— У су­сі­дів вза­га­лі не­має та­ких про­блем. По­ра­див­шись із ни­ми, при­дба­ла ”Са­некс” для очи­ще­н­ня ви­грі­бних ям. Цьо­го ро­ку про­ве­ду осінь без та­ких кло­по­тів.

За ре­гу­ляр­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ”Са­некс” пе­ре­ро­бляє жи­ри, фе­ка­лії, ту­а­ле­тний па­пір та ін­ші ор­га­ні­чні від­хо­ди на рі­ди­ну. Зни­щує не­при­єм­ний за­пах. Пра­цює за ви­со­кої та низь­кої тем- пе­ра­тур. За­сіб від­нов­лює об’єм ви­грі­бної ями.

— Че­рез три мі­ся­ці ви­ко­ри­ста­н­ня верх­ній шар рі­ди­ни з се­пти­ку ви­ка­чу­є­мо на тра­ву. Ця рі­ди­на без за­па­ху, є до­бри­вом.

Із по­ча­тком осе­ні акту­аль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ”Са­некс Уні­вер­сал” і ”Са­некс Біо Дрен” для про­фі­ла­кти­ки та прочи­ще­н­ня труб від жи­рів й за­по­бі­га­н­ня утво­ре­н­ня жи­ро­вих про­бок.

Бі­о­пре­па­ра­ти се­рії ”Са­некс” ви­ро­бля­ють у Ка­на­ді. Їх мо­жна за­мо­ви­ти на сай­ті http://t klio.dp.ua та прийня­ти участь у по­стій­них акці­ях, або ж ку­пи­ти в ма­га­зи­нах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.