Ре­мон­тан­тна ма­ли­на ро­дить усю осінь

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Роз­вів ма­ли­ни пів­сад­ка, — ка­же 54-рі­чний Ма­ксим СУХИЧ із мі­ста Ста­ро­ко­стян­ти­нів Хмель­ни­цької обла­сті. — Зі­брав 30 сор­тів. По­ло­ви­на ре­мон­тан­тні, ро­дять лі­том й во­се­ни. По­ки що най­кра­щий вро­жай да­ва­ли сор­ти По­ла­на та Єв­ра­зія. На них до­зрі­лі яго­ди мо­жуть ви­сі­ти ти­ждень і не оси­па­ти­ся.

Зби­рає з ко­жно­го куща до 5 кг ягід. Ви­ро­ста­ють не­ви­со­кі. То­му не тре­ба підв’язу­ва­ти.

— Звик са­ди­ти ре­мон­тан­тну ма­ли­ну з се­ре­ди­ни ве­ре­сня. То­ді гар­но при­жи­ва­є­ться. Має бу­ти сві­жий ко­рінь і не­гли­бо­ка ям­ка. Ви­ста­чає двох ти­жнів, щоб прийняв­ся кущ.

Ра­дить са­ди­ти ма­ли­ну одра­зу пі­сля ви­ко­пу­ва­н­ня. Якщо са­джа­нець дов­го ле­жав на ба­за­рі й під­сох, слід зро­би­ти се­ка­то­ром сві­жий зріз.

— Ма­ли­ні тре­ба со­ня­чне мі­сце без про­тя­гів, то­му са­джу її уздовж пар­ка­ну. Ро­сте окре­ми­ми ку­ща­ми, не сплі­та­є­ться в гу­стий ліс. Це ва­жли­во ще й то­му, що ку­щі ко­лю­чі і їх так зру­чні­ше обри­ва­ти.

При пе­ре­ко­пу­ван­ні ді­лян­ки вно­сить від­ро пе­ре­гною або ком­пост на ко- жен кущ і по склян­ці де­рев­ної зо­ли. Ви­ко­пує ями 30х30 см, гли­би­ною до пів­ме­тра на від­ста­ні 70–80 см одна від одної. По­се­ре­ди­ні ями фор­мує гор­бок і ста­вить са­джа­нець. За­си­пає йо­го зем­лею, а звер­ху — со­ло­мою або су­хим ли­стям.

— Муль­ча за­хи­щає ко­рі­н­ня від пе­ре­си­ха­н­ня влі­тку і під­мер­за­н­ня взим­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.