Бор­ги по­вер­нуть пе­ред ви­хі­дни­ми

Gazeta po-ukrainsky - - ВИГРАВАЙ - Оле­на МАКСИМОВА, астро­лог

Сон­це пе­ре­йде до зна­ку Те­ре­зів. Це по­ча­ток астро­но­мі­чної осе­ні. Стеж­те за по­го­дою у су­бо­ту 23 ве­ре­сня. Яка во­на цьо­го дня, та­ка бу­де й ре­шта осе­ні. Дру­га по­ло­ви­на ти­жня спри­яє лю­дям, які зо­се­ре­джу­ю­ться на ро­бо­ті. Це час на­у­ков­ців і ви­на­хі­дни­ків, тих, хто лю­бить вчи­ти­ся і роз­ши­рю­ва­ти сві­то­гляд. Та­ла­ни­ти­ме ав­то­мо­бі­лі­стам. Бор­ги по­вер­нуть пе­ред ви­хі­дни­ми. Не вар­то змі­ню­ва­ти імідж, фар­бу­ва­ти во­лос­ся чи ро­би­ти за­вив­ку. Ві­дмов­те­ся від фарм­пре­па­ра­тів, без яких мо­жна обі­йти­ся. Во­ни да­ва­ти­муть по­бі­чну дію.

ОВЕН (21.03–20.04) До­бре пра­цю­ва­ти­ме го- ло­ва. Дій­те му­дро. Но­во­вве­де­н­ня по­кра­щать спра­ви, над яки­ми пра­цю­є­те не один мі­сяць. Важ­ко за­без­пе­чи­ти се­бе всім не­об­хі­дним. За­ру­чі­ться під­трим­кою дру­зів. На­при­кін­ці ти­жня фі­нан­со­ва си­ту­а­ція по­кра­щи­ться. До­по­мо­жіть то­му, хто опу­скає ру­ки. Мо­же по­гір­ши­ти­ся обмін ре­чо­вин. Ві­дмов­те­ся від здо­би й со­ло­до­щів. Спро­буй­те роз­діль­не хар­чу­ва­н­ня.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05) Ре­а­гуй­те на зе­ле­не сві­тло і що­ду­ху ру­шай­те впе­ред. Не час від­по­чи­ва­ти. Смі­ли­во ре­а­лі­зо­вуй­те свої пла­ни. За­ро­бі­ток за­ле­жа­ти­ме від про­ду­ктив­но­сті ва­шої пра­ці. Ри­зи­ку­є­те від­да­ли­ти­ся від ко­ха­них. До­шку­ля­ти­муть плі­тки. Осте­рі­гай­те­ся ве­не­ри­чних за­хво­рю­вань. Уни­кай­те ви­пад­ко­вих ста­те­вих кон­та­ктів.

БЛИЗНЮКИ (21.05–21.06) Мо­же­те ба­га­то за­пла­ну­ва­ти і здій­сни­ти. Це час від­крит­тів і успі­ху. До­бре про­ду­муй­те кожен крок. Не йдіть на аван­тю­ру. Слі­пий ри­зик до­ро­го обі­йде­ться. Ско­ро­тіть спи­сок ви­трат. Будь­те від­кри­ті­ші з ко­ха­ни­ми. Не на­ван­та­жуй­те їх сво­ї­ми про­бле­ма­ми. Чу­тли­ва бу­де шкі­ра. Не до­пу­скай­те зне­жи­ре­н­ня.

РАК (22.06–22.07) Нав­ко­ло всі ме­ту­ши­ти­му­ться. Вас це дра­ту­ва­ти­ме. Збе­рі­гай­те спо­кій. Не бе­ріть на се­бе до­да­тко­вих фі­нан­со­вих зо­бов’язань. Вда­лий час для при­дба­н­ня ро­бо­чо­го обла­дна­н­ня. Роз­ши­рюй­те ко­ло спіл­ку­ва­н­ня. Не час шу­ка­ти па­ру. Змі­цнюй­те ніг­ті й во­лос­ся. Ра­ні­ше ля­гай­те спа­ти. ЛЕВ (23.07–23.08) Ти­ждень кар­ди­наль­них змін. Не пла­нуй­те пе­ре­їздів. Не да­вай­те зав­да­ток за не­ру­хо­мість. Уго­да бу­де ро­зір­ва­на. Ді­ло­ві зу­стрі­чі пла­нуй­те до п’ятни­ці. При­слу­хай­те­ся до стар­ших дру­зів і ро­ди­чів. Їхній до­свід мо­же ста­ти в на­го­ді. Не до­зво­ляй­те ні­ко­му умо­ви­ти вас. Оста­то­чний ви­бір має бу­ти за ва­ми. Три­ва­лі пі­ші по­до­ро­жі кра­ще пе­ре­не­сти. Но­ги не ви­три­ма­ють ве­ли­ко­го на­ван­та­же­н­ня.

ДІВА (24.08–23.09) Це ти­ждень зна­йомств і пар­тнер­ства. Онов­люй­те ко­ло дру­зів. Бе­ріть до ува­ги до­свід ко­лег. Є шанс роз­ши­ри­ти бі­знес чи під­ня­ти­ся ви­ще в кар’єрі. Від­чу­є­те за­стій у фі­нан­со­вій сфе­рі. Гро­шей ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­ча­ти­ме. По­руч бу­дуть на­дій­ні лю­ди. Ві­двер­тість до­по­мо­же збли­зи­ти­ся. Ре­гу­ляр­но від­ві­дуй­те тре­на­жер­ну за­лу.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10) На­ма­гай­те­ся мен­ше го­во­ри­ти. Все, що ска­же­те, мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­не про­ти вас. Не до­зволь­те плі­тка­рям зі­псу­ва­ти ва­шу ро­бо­ту. Стеж­те, аби про­дав­ці пра­виль­но за­пов­ню­ва­ли га­ран­тій­ні та­ло­ни. У сто­сун­ках з ко­ха­ни­ми ба­жа­ти­ме­те від­вер­то­сті й при­стра­сті. Мо­же па­мо­ро­чи­ти­ся у го­ло­ві, на­до­ку­ча­ти­ме сон­ли­вість. Про­ві­трюй­те ро­бо­че при­мі­ще­н­ня.

СКОРПІОН (24.10–22.11) Час зби­ра­ти ка­мі­н­ня. Те­пер ваш імідж пра­цює на вас. До­бре ве­сти­ме­ться тим, хто встиг за­яви­ти про се­бе. За­ро­бля­ти­ме­те ба­га­то, але мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми з отри­ма­н­ням го­тів­ки. Пра­цюй­те на пер- спе­кти­ву. Не час оформ­ля­ти спад­щи­ну, ку­пу­ва­ти ме­блі. Но­ві зна­йом­ства не бу­дуть ро­ман­ти­чні. Бе­ре­жіть сер­це від пе­ре­ван­та­же­н­ня. Мо­же не­по­ко­ї­ти за­ди­шка.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12) Не шу­кай­те при­год на свою го­ло­ву. До­ля за­сте­рі­га­ти­ме від не­при­єм­но­стей. Будь­те му­дрі, аби не на­жи­ти про­блем і во­ро­гів. Від­дай­те ча­сти­ну за­ро­бле­но­го на бла­го­дій­ність, то­ді вда­сться уни­кну­ти кра­ді­жок. Утри­май­те­ся від плі­ток. Роз­по­чніть лі­ку­ва­н­ня за­па­ле­н­ня ясен. Про­те­зу­ва­н­ня зу­бів кра­ще від­кла­сти.

КОЗЕРІГ (22.12–20.01) Не обі­цяй­те то­го, що за­раз зро­би­ти не в си­лі. Ба­га­то за­ро­бле­но­го пі­де на по­тре­би ро­ди­чів. Не гу­біть че­ків. Мо­жли­ві не­по­ро­зу­мі­н­ня під час роз­ра­хун­ків. Ча­сті­ше го­во­ріть ото­чу­ю­чим при­єм­ні сло­ва. Пар­тне­ри зі ста­жем мо­жуть пе­ре­жи­ти чер­го­вий ме­до­вий мі­сяць. Бе­ре­жі­ться від пе­ре­охо­ло­дже­н­ня. За­по­бі­гай­те по­яві ци­сти­ту.

ВОДОЛІЙ (21.01–20.02) Ти­ждень екс­пром­тів. Вам це не по­до­ба­є­ться, але до­ве­де­ться бу­ти го­то­вим у бу­дья­кий мо­мент змі­ню­ва­ти на­пря­мок. Та­ла­ни­ти­ме на ви­гі­дні фі­нан­со­ві про­по­зи­ції. Не згай­те шанс по­кра­щи­ти ма­те­рі­аль­не ста­но­ви­ще. Пер­ші ідіть на при­ми­ре­н­ня з ко­ха­ни­ми. При­ді­літь ува­гу печінці. Утри­май­те­ся від ал­ко­го­лю й фарм­пре­па­ра­тів.

РИБИ (21.02–20.03) Це ти­ждень про­ти­сто­янь. До­ве­де­ться жер­тву­ва­ти вла­сни­ми ін­те­ре­са­ми. Слід­куй­те за га­ман­цем. Є ри­зик ви­тра­ти­ти гро­ші на те, що не пла­ну­ва­ли. Осте­рі­гай­те­ся штра­фних сан­кцій. Під­три­муй­те ко­ха­них. Ра­ді­йте їхнім успі­хам. Ува­ги по­тре­бує си­сте­ма трав­ле­н­ня. Мо­же не­по­ко­ї­ти пе­чія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.