Яй­ця по-шо­тланд­ськи фор­му­ють із фар­шу

ПАНІРУЮТЬ ДВІ­ЧІ У СУХАРЯХ

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Яй­ця по-шо­тланд­ськи — уні­вер­саль­на стра­ва. Мо­же бу­ти основ­ною або за­ку­скою, — ка­же 37-рі­чний Оле­ксій ПОВТОРЕЙКО, шеф-ку­хар сто­ли­чно­го ре­сто­ра­ну ”Ві­скі Кор­нер”. — Ви­хо­дять хрус­ткі м’ясні куль­ки з яє­чною на­чин­кою.

Пе­ре­ме­лює на м’ясо­руб­ці по 100 г яло­ви­чи­ни та сви­ни­ни. До­дає 1/2 ч. л. со­лі та 1/3 ч. л. чор­но­го ме­ле­но­го пер­цю. Чи­стить се­ре­дню ци­бу­ли­ну і тре на дрі­бній тер­тці. До­дає її у фарш і пе­ре­мі­шує. Ста­вить на пли­ту не­ве­ли­ку ка­стру­лю з во­дою та трьо­ма пе­ре­пе­ли­ни­ми яй­ця­ми. Ва­рить 2 хв. й охо­ло­джує.

Куль­ки ма­ють пла­ва­ти в олії

— Ва­рю яй­ця до за­твер­ді­н­ня. Де­хто не­до­ва­рює, щоб при роз­рі­зан­ні жов­ток ви­ті­кав. Та­ку стра­ву обов’яз­ко­во по­да­ють те­плою.

Із фар­шу фор­мує куль­ку, роз­ми­нає на до­ло­ні й за­гор­тає в ньо­го яй­це. На­си­пає в окре­мі ми­ски 50 г бо­ро­шна і 70 г па­ні­ру­валь­них су­ха­рів. Чи­стить яй­ця і ви­ка­чує в бо­ро­шні. Зби­ває в ми­сці ви­дел­кою ку­ря­че яй­це. Кла­де ту­ди яй­це в бо­ро­шні. То­ді об­ко­чує у па­ні­ру­валь­них сухарях.

— Па­ні­ров­ку з яєць і су­ха­рів тре­ба ро­би­ти дві­чі. Так ско­рин­ка бу­де хрус­ткі­ша і кра­ще при­крі­пи­ться до яй­ця.

На­ли­ває в ка­стру­лю пів­лі­тра олії і ста­вить на се­ре­дній во­гонь. Пі­сля за­ки­па­н­ня кла­де в неї за­па­ні­ро­ва­ні яй­ця з фар­шем. Куль­ки ма­ють пла­ва­ти в олії. Сма­жить до зо­ло­ти­стої хрус­ткої ско­рин­ки. Ви­ймає їх шу­мів­кою на та­ріл­ку. Її за­сте­ляє па­пе­ро­ви­ми ру­шни­ка­ми, щоб уві­бра­ли зай­ву олію. Ро­зрі­зує на­двоє. Кла­де по­ло­вин­ки на ін­шу та­ріл­ку, де вже ле­жать кіль­ка лис­тків сві­жо­го са­ла­ту.

Шо­тланд­ські яй­ця мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як основ­ну стра­ву і як за­ку­ску. Пе­ред по­да­чею їх роз­рі­за­ють нав­піл. Їдять зі зе­лен­ню

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.