ВІКТОРІЯ ВИСОЦЬКА ЗІБРАЛА 500 ЗУБНИХ ПАСТ

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Вікторія ТОПАЛА

Най­ста­рі­ша моя па­ста — 1949 ро­ку. По­да­ру­ва­ли дру­зі з Оде­сько­го ін­сти­ту­ту сто­ма­то­ло­гії та ще­ле­пно-ли­це­вої хі­рур­гії. На­зи­ва­є­ться ”Уша”, ви­ро­бле­на в Ін­дії. Нею не ко­ри­сту­ва­ли­ся. Твер­да, мов ка­мінь.

Вікторія від­кри­ває ма­лень­кий тю­бик. У ньо­му ви­дно за­ли­шки чор­ної па­сти.

— Сма­ки маю най­рі­зно­ма­ні­тні­ші — з ко­ка-ко­лою, мо­хі­то, гво­зди­кою, ви­но­гра­дом, апель­си­ном, ли­мо­ном, яблу­ком. Є араб- ська па­ста з ко­ри­цею — ду­же ки­сла. Най­ці­ка­ві­ший смак ен­те­рос­ге­лю — як крем для взу­т­тя. За­пах не­при­єм­ний, але на смак спо­до­ба­ла­ся. Са­ма нею чи­сти­ла зу­би.

Най­до­рож­ча па­ста — за 500 гривень. Пе­ре­да­ли дру­зі з Іра­ку. На­зи­ва­є­ться ”Бе­вер­лі Хіллз”. Ма­ла дві, си­ню й чор­ну. Пі­сля них ці­лий день три­ма­є­ться сві­же ди­ха­н­ня.

На вла­сно­му до­сві­ді пе­ре­ко­на­ла­ся — жо­дна па­ста не від­бі­лює зу­би. Во­на мо­же да­ти тіль­ки сві­жий по­дих і при­бра­ти зу­бний на­літ. Її склад не змі­ню­є­ться по­над 50 ро­ків. Основ­не — спо­лу­ки крем­нію, си­лі­ка­ти.

Ко­ле­кцію Вікторія збе­рі­гає у гар­де­ро­бі. Щоб звіль­ни­ти мі­сце, ча­сти­ну одя­гу пе­ре­кла­ла в ко­роб­ки на під­ло­зі. На при­би­ра­н­ня ко­ле­кції ви­ді­ляє ці­лий день. Ро­бить це раз на три мі­ся­ці.

— Ма­ма спо­ча­тку по­гро­жу­ва­ла ви­ки­ну­ти. Я пла­ка­ла. Не­що­дав­но за­ре­є­стру­ва­ла на­ціо­наль­ний ре­корд. Те­пер во­на сер­йо­зно ста­ви­ться до мо­го за­хо­пле­н­ня, — про­дов­жує Вікторія Висоцька. — Ще у 6 ро­ків ви­рі­ши­ла зі сво­єю ко­ле­кці­єю по­тра­пи­ти до Кни­ги ре­кор­дів Гін­не­са.

Най­біль­ше зі­бра­н­ня паст у сві­ті має сто­ма­то­лог Ва­ле­рія Кол­па­ко­ва з Ка­на­ди — 2032.

Ки­ян­ка Вікторія Висоцька по­ка­зує зу­бні па­сти зі сво­єї ко­ле­кції. Їх має з 35 кра­їн. Най­до­рож­чу, ”Бе­вер­лі Гіллз” за 500 гривень, при­ве­зли дру­зі з Іра­ну. Сві­жий по­дих пі­сля неї три­ма­є­ться май­же до кін­ця дня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.