Град роз­бив да­хи на май­же двох ти­ся­чах бу­дин­ків

ЗБИТКИ ОЦІНЮЮТЬ У 6,4 МІЛЬЙОНА ГРИ­ВЕНЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ЗОЛОТАРЕВА

Град роз­мі­ром з яблу­ко ви­пав у рай­цен­трі Бер­ди­чів Жи­то­мир­ської обла­сті в ніч на 22 ве­ре­сня. Роз­бив да­хи й ві­кна май­же 2 тис. бу­дин­ків, по­шко­див бу­дів­лі чо­ти­рьох ди­тсад­ків, еле­ктри­чні дро­ти.

На­сту­пно­го дня ме­рія ого­ло­си­ла в мі­сті над­зви­чай­ну си­ту­а­цію.

У Бер­ди­че­ві жи­вуть май­же 76 тис. лю­дей. Пі­сля не­го­ди чверть із них ли­ши­ла­ся без еле­ктри­ки.

— Не­дав­но з чо­ло­ві­ком ку­пи­ли ма­ши­ну. Іно­мар­ку. Зби­ра­ли на неї чо­ти­ри ро­ки, — го­во­рить 32-рі­чна Іри­на, прі­зви­ща не на­зи­ває. — Ли­ши­ли ав­тів­ку на ву­ли­ці, бо га­раж не­до­бу­до­ва­ний. Уран­ці гля­ну­ла на неї — і за­пла­ка­ла. Вра­же­н­ня, ні­би по ав­то про­їхав­ся танк. Дір­ки у склі й на да­ху та­кі, що мо­жна ку­лак про­су­ну­ти. Чо­ло­вік теж у шо­ці. Крім ма­ши­ни, нам силь­но дах по­би­ло. Але йо­го не так шко­да, бо ста­рий, зби­ра­ли­ся мі­ня­ти.

На­слід­ки не­го­ди в мі­сті усу­ва­ють 110 ря­ту­валь­ни­ків.

— По­ча­ли від­нов­лю­ва­ти по­ні­ве­че­ні да­хи. Кла­сти ши­фер на бу­дин­ки, з яких йо­го зне­сли силь­ні по­ри­ви ві­тру і по­шко­див град, — ка­жуть у мі­сце­вій слу­жбі з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. — Ря­ту­валь­ні ро­бо­ти три­ва­ють.

Бер­ди­чів­ці пи­шуть у ме­рію ли­сти з по­ві­дом­ле­н­ня­ми про збитки. Сти­хія за­вда­ла їх на 6,4 млн грн, за по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми.

Не­го­да про­не­сла­ся і се­ла­ми Бер­ди­чів­сько­го та Єміль­чин­сько­го ра­йо­нів на Жи­то­мир­щи­ні. Зне­стру­ми­ла сім на­се­ле­них пун­ктів.

— Був гро­хот. По­ду­ма­ла, що кі­нець сві­ту, — го­во­рить Ва­лен­ти­на Бой­чен­ко із се­ла Скра­глів­ка Бер­ди­чів­сько­го ра­йо­ну. — Бу­ло стра­шно, бо не зна­ли, що й ку­ди мо­же за­ле­ті­ти. Ви­йшли на ву­ли­цю гля­ну­ти, а град, на­че яблу­ка, ле­жить і бли­щить.

Не­го­да про­не­слась та­кож ще у во­сьми обла­стях — Він­ни­цькій, Пол­тав­ській, Ки­їв­ській, Оде­ській, За­по­різь­кій, Дні­про­пе­тров­ській, До­не­цькій, Чер­ка­ській. Зне­струм­ле­ні по­над 110 на­се­ле­них пун­ктів.

У Дні­прі 22 ве­ре­сня за­ги­ну­ла 21-рі­чна жін­ка. Її вби­ла гіл­ка, яку від­ла­мав від де­ре­ва ві­тер.

До кін­ця мі­ся­ця про­гно­зу­ють ден­ну тем­пе­ра­ту­ру +13…19°С. На пів­но­чі кра­ї­ни мо­жли­ві за­мо­роз­ки.

Був гро­хот. По­ду­ма­ла, що кі­нець сві­ту

У рай­цен­трі Бер­ди­чів Жи­то­мир­ської обла­сті ви­пав град роз­мі­ром з яблу­ко в ніч на 22 ве­ре­сня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.