56 ЛЮ­ДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ КОПЧЕНОЮ РИБОЮ

Ін­фе­кція роз­ви­ва­є­ться ду­же швид­ко

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

56 лю­дей отруїлися копченою рибою у Льво­ві. Пер­ших ші­стьох по­стра­жда­лих го­спі­та­лі­зу­ва­ли в обла­сну ін­фе­кцій­ну лі­кар­ню 22 ве­ре­сня з бо­ля­ми у жи­во­ті, ну­до­тою, ді­а­ре­єю. Ре­шта опи­ни­ли­ся там про­тя­гом трьох днів. Че­тве­ро від го­спі­та­лі­за­ції від­мо­ви­ли­ся.

— По­пе­ре­дній ді­а­гноз у хво­рих — го­стра ки­шко­ва ін­фе­кція. Кон­кре­тно­го її збу­дни­ка ще не мо­же­мо на­зва­ти. Ре­зуль­та­ти до­слі­джень бу­дуть ві­до­мі про- тя­гом ти­жня, — ка­же за­сту­пник го­лов­но­го лі­ка­ря Львів­ської обла­сної клі­ні­чної ін­фе­кцій­ної лі­кар­ні Ігор Бер­ник, 38 ро­ків. — Пер­ші сим­пто­ми у по­стра­жда­лих бу­ли слаб­кість, тем­пе­ра­ту­ра до 39,5 гра­ду­са, ну­до­та, біль у жи­во­ті та ді­а­рея. По­ча­ло­ся зне­во­дне­н­ня ор­га­ні­зму. Ін­фе­кція роз­ви­ва­є­ться ду­же швид­ко.

Се­ред го­спі­та­лі­зо­ва­них 20 чо­ло­ві­ків, 26 жі­нок і ше­сте­ро ді­тей.

— Усі пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні се­ре­дньої тяж­ко­сті. Ста­біль­ні. В лі­кар­ні бу­дуть п’ять-сім днів, — го­во­рить го­лов­ний епі­де­міо­лог Львів­щи­ни На­та­лія Тім­ко-Іван­чен­ко, 40 ро­ків. — По­ді­бні отру­є­н­ня ду­же не­без­пе­чні, бо спри­чи­ня­ють ін­то­кси­ка­цію і зне­во­дне­н­ня ор­га­ні­зму.

Усі по­стра­жда­лі спо­жи­ва­ли скумбрію га­ря­чо­го ко­пче­н­ня. Ку­пи­ли її на Привокзальному ринку у Льво­ві. Бра­ли в про­дав­ця, яка ко­пти­ла про­дукт удо­ма.

— Про­во­ди­мо са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чне роз­слі­ду­ва­н­ня спа­ла­ху го­строї ки­шко­вої ін­фе­кції, — го­во­рять у Держ­прод­спо­жив­слу­жбі Львів­ської обла­сті. — Вста­но­ви­ли, що про­дав­щи­ця са­мо­стій­но ку­пи­ла 25 кі­ло­гра­мів мо­ро­же­ної ри­би, при­го­ту­ва­ла і по­не­сла на про­даж.

По­лі­ція від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Про­дав­ця мо­жуть по­зба­ви­ти во­лі на три ро­ки.

— Спе­ції ця жін­ка дав­но про­да­ва­ла, а за ри­бу не знаю, — го- во­рить пра­ців­ник ба­за­ру Ва­силь Кор­пан, 40 ро­ків. — Ма­буть, та­ки тор­гу­ва­ла з-за при­лав­ка нею. У су­бо­ту й не­ді­лю її вже на мі­сці не бу­ло. Знаю, що рибою по­тру­ї­ли­ся на­віть пра­ців­ни­ки ринку, які в неї ку­пу­ва­ли. Ка­жуть, на­віть до неї до­до­му роз­би­ра­ти­ся хо­ди­ли. І там зна­йшли мі­сце, де во­на ко­пти­ла.

Смак про­ду­ктів, у яких є ін­фе­кція, мо­же не змі­ню­ва­ти­ся, го­во­рять лі­ка­рі. Ра­дять обме­жи­ти спо­жи­ва­н­ня ри­би на­ве­сні і влі­тку. Та­кож го­стра ки­шко­ва ін­фе­кція пе­ре­да­є­ться че­рез не­ми­ті ру­ки й хар­чі.

За пер­ших ознак отру­є­н­ня і під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри слід ви­кли­ка­ти ”швид­ку” й прийня­ти жа­ро­зни­жу­валь­ні пі­гул­ки.

У про­дав­ців, які тор­гу­ють про­ду­кта­ми, по­трі­бно пе­ре­ві­ря­ти ме­ди­чні книж­ки й да­ні про при­да­тність то­ва­ру, який во­ни збу­ва­ють, ра­дять юри­сти.

Слід ви­кли­ка­ти ”швид­ку” й прийня­ти жа­ро­зни­жу­валь­ні пі­гул­ки

До цьо­го у Льво­ві на­йма­со­ві­ше отру­є­н­ня бу­ло в ре­сто­ра­ні ”Прав­да”. 11 трав­ня по­за­то­рік по­стра­жда­ли 36 лю­дей. Їли ку­рей-гриль, кар­то­плю по-до­ма­шньо­му, стра­ви з рибою і за­вар­ним кре­мом.

Із по­ча­тку ро­ку в Укра­ї­ні за­фі­ксу­ва­ли 90 ви­пад­ків за­хво­рю­ва­н­ня на бо­ту­лізм. Дев’яте­ро лю­дей по­мер­ли. Усі вжи­ва­ли в’яле­ну ри­бу.

Лю­ди отруїлися рибою, що при­дба­ли на Привокзальному ринку у Льво­ві. Одна з про­дав­ців за­ку­по­ву­ва­ла її мо­ро­же­ною й ко­пти­ла са­мо­стій­но вдо­ма

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.