12-рі­чна шко­ляр­ка на­ро­ди­ла дів­чин­ку

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Мар­та ЧОРНА, Ан­на БОВА

У Львів­сько­му по­ло­го­во­му бу­дин­ку №1 на­ро­ди­ла 12-рі­чна дів­чи­на. Во­на жи­ве в мі­сті Бо­ри­слав Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті. Ба­тько ди­ти­ни — 18-рі­чний су­сід по­ро­діл­лі.

— Дів­чи­на по­сту­пи­ла до нас 14 ве­ре­сня. Бу­ла в за­до­віль­но- му ста­ні, ва­гі­тність про­хо­ди­ла до­бре, — ка­же го­лов­ний лі­кар Лю­дми­ла Ше­ке­та, 60 ро­ків. — По­ло­ги від­бу­ли­ся на 35-му ти­жні ва­гі­тно­сті. Ро­би­ли ке­са­рів роз­тин. На­ро­ди­ла­ся здо­ро­ва дів­чин­ка ва­гою 2,5 кі­ло­гра­ма. Трі­шки не­до­но­ше­на.

У по­ро­діл­лі три­ває пі­сля­о­пе­ра­цій­ний пе­рі­од.

— На по­ча­тку осе­ні про­во­ди­ли рей­ди шко­ла­ми Бо­ри­сла­ва. Пе­ре­гля­да­ли від­ві­ду­ва­ність. По­мі­ти­ли, що уче­ни­ця не з’яв­ля­ла­ся на за­ня­т­тя від по­ча­тку ве­ре­сня. По­ча­ли з’ясо­ву­ва­ти при­чи­ну, — го­во­рить ке­рів­ник слу­жби у спра­вах ді­тей Бо­ри­слав­ської мі­ської ра­ди Львів­ської обла­сті 48-рі­чна Ан­на Под­ста­век. — Ма­ти ска­за­ла, що в ди­ти­ни про­бле­ми зі здо­ров’ям. По­ве­ла її до лі­ка­рів. Ті на­пра­ви­ли на УЗД, яке під­твер­ди­ло ва­гі­тність.

Ма­ти не на­ки­ну­ла­ся зі злі­стю на донь­ку. Нав­па­ки, пи­та­ла — чо­му ра­ні­ше не зі­зна­ла­ся.

Жін­ка ствер­джує, що ва­гі­тність донь­ки не по­мі­ча­ла. Ба­чи­ла, що во­на на­бра- ла кіль­ка кі­ло­гра­мів із лі­та. Але осо­бли­вої ува­ги цьо­му не на­да­ла. Мо­ви про те, що не­мов­ля за­ли­шать у лі­кар­ні, не бу­ло. За­бе­руть і ви­хо­ву­ва­ти­муть. Пі­сля по­ло­гів я ще не ба­чи­ла по­ро­ді­л­лю. Її ма­ти ка­же, що ди­ти­ною та ці­ка­ви­ться, по­стій­но пи­тає про неї. Ду­маю, ро­ди­ну вар­то не за­су­джу­ва­ти, а під­три­ма­ти.

За­ва­гі­тні­ла дів­чи­на від 18-рі­чно­го су­сі­да. То­ді йо­му бу­ло 17. Ствер­джує, зґвал­ту­ва­н­ня не бу­ло.

По­ро­ді­л­ля цьо­го­річ пе­ре­йшла до шо­сто­го кла­су. 7 ли­пня від­свя­тку­ва­ла 12-річ­чя. Дів­чи­на має п’яте­ро бра­тів і се­стер. Стар­шо­му Во­ло­ди­ми­ру 15 ро­ків, най­мо­лод­шій Ві­кто­рії — 8,5 мі­ся­ця. Їх са­мо­туж­ки ви­хо­вує 31-рі­чна ма­ти.

Со­ці­аль­ні слу­жби обі­ця- ють ро­ди­ні до­по­мо­гу. Най­ближ­чим ча­сом дів­чи­на від­но­вить на­вча­н­ня у шко­лі. З нею вчи­те­лі за­йма­ти­му­ться ін­ди­ві­ду­аль­но.

— Ро­ди­на бла­го­по­лу­чна. На жо­дних облі­ках не пе­ре­бу­ва­ла. Ме­шка­ють усі ра­зом в одно­кім­на­тній квар­ти­рі, — про­дов­жує Ан­на Под­ста­век. —Я у шко­лі пи­та­ла — ді­ти зав­жди чи­сті, охай­ні. Ма­ти про них дбає. Дів­чин­ка від­мін­ни­цею не бу­ла, про­те вчи­ла­ся до­бре.

Ба­тько не­мов­ля­ти по- про­сив зро­би­ти ДНК-тест. У ра­зі по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту, прийме ба­тьків­ство й опі­ку над ди­ти­ною.

— Він вчи­нив по­ря­дно. Від не­мов­ля­ти не від­мо­вив­ся, про­те ска­зав, що має сум­ні­ви. Ана­ліз зро­би­ли 22 ве­ре­сня, че­рез два ти­жні має бу­ти ре­зуль­тат. Хло­пець із за­мо­жної ро­ди­ни. Ба­тько тру­ди­ться тут, ма­ти — на за­ро­бі­тках за кор­до­ном. Пі­сля шко­ли хло­пець ні­де не пра­цює й не на­вча­є­ться, — го­во­рить Ан­на Іва­нів­на. — Їхні сім’ї не то­ва­ри­шу­ва­ли й ді­тей ра­зом не ба­чи­ли. Ймо­вір­но, мо­ло­ді лю­ди по­зна­йо­ми­ли­ся у дво­рі.

Що­до 18-рі­чно­го су­сі­да від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня — ста­те­ві зно­си­ни з не­пов­но­лі­тньою. Хло­пця мо­жуть ув’язни­ти на п’ять ро­ків.

Ба­тько не­мов­ля­ти по­про­сив зро­би­ти ДНК-тест

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.